دیجی سنگ چگونه عمل می کند؟

تازه ها:

در بخـش تازه ها ، تمامی اطلاعات روز صنعت سنگ ساختمانی پوشـش خبری داده می شـوند و بازدید روزانه این بخش را به همه مخاطبین این سایت توصیه می کنیم. این بخش شامل اخبار، مزایدات و مناقصات و رویدادها می باشد.

1 .اخبــار
با تـوجه به تاثیر مسـتقیـم بازار امـلاک و مستغلات بر صنعت سنگ ساختمانی، در این بخش با ارائه ی اخبار مسکن، مدیران این صنعت را در برنامه ریـزی استـراتژی سازمانـشان هـدایت می کنیم.

2 . مناقصات و مزایدات
اخبـار تمـامی مـنـاقـصـات و مـزایـدات مـربـوط به صـنـعت سنگ ساختمانی که در سطح کشور برگزار خواهند شد به صورت روزانه در این بخش اطلاع رسـانی می شود.

3 . رویــدادهـا
در ایـن بـخـش تمـامــی رویــدادهـا و نمـایشگاه های بین المللی که در صنعت سنگ ساختمان برگزار می گـردند با جزئـیات کـامل جهت اطلاع از جهت گیری بازار صنعت سنگ ساختمانی و آگاهی از آخرین تکنولوژی های روز جهانی ارائه می گردد .