دیجی سنگ چگونه عمل می کند؟

بسپارید:

در این بخش، شما می توانیـد سنگ خـود را برای فروش و اگر جویـای کار هستید مشخـصـات خودتان را برای یافتن کار ثبت کنید. همچنین در این بخش قابلیت معرفی ابزار و خدمات قابل ارائه توسط فروشند گان ادوات وجود دارد.

1 . فروش سنگ
اگر قصـد فــروش سنـگ خـود را داریـد پس از کــلیـــک بر روی فـروش سنـگ مــی بایـسـت یــکــی از تــأمین کـننـدگان سنـگ (سنگبری، معدن سنگ، شرکت وارد کننده و یا نمایشگاه سنگ) را انتخاب و با تکمیـل نمـودن این بخــش عـلاوه بر معرفی سنگ شما برای فروش، اطلاعات شما به عنوان یکی از منابـع تامین کننـده سنـگ ساختمانی نیز به مخاطبین معرفی می شود
برای افرادی که صاحب چندین منبع تامین سنگ هستند این قابلیت وجود دارد که همزمان به طور مثال سنگبری، معدن و شرکت خود را ثبت و در هر کدام از این موارد به مخاطبین معرفی شوند.

2 . جویـای کـار
اگر سـابقـه فعـالیت در سنـگبری را دارید و یا استاد سنگ کاری هستید که مهارت نصب سنگ را دارید مشخـصـات خـود شـامل: سن، سابقه کار، مهارت و محل اقامـت خـود را ثبت نمـاییـد تا کارفـرمایان جهت مصاحبه و یا دعوت به کار با شما ارتباط برقرار کنند.

3 . فروشنده ادوات
اگر صـاحب فروشگاه ادوات سنگبری هستید، مشخصات فروشگاه و خدمات و تجهیزات قابل ارائـه خود را ثبت نمایید تا همکاران و دست اندرکاران صنعت سنگ با شما ارتباط برقرار نمایند.