مزایده فروش 320 متر تراورتن شکلاتی به ارزش 17 میلین تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/12/19 17:31 (475 نمایش)

به موجب پرونده کلاسه 950828 و ۹۷۰۲۸۷ اجرایی محكوم عليه على اکبرنوروززاده نقابی محکوم است به پرداخت مبلغ ۱۷۲۰۳۹۳۰۹ ریال بابت اصل خواسته در حق آقای اسماعیل عزیزی با وکالت آقای عربشاهی و پرداخت مبلغ ۴۹۵۳۵۷۳ ریال بابت نیم عشر دولتی با توجه به عدم پرداخت دین و با تقاضای محکوم له اقای اسمعیل عزیزی با وکالت آقای عربشاهی به توقیف ۳۲۰ متر مربع سنگ تراورتن شکلاتی (روشن و تیره) از اموال آقای علی اکبر نوروز زاده نقابی توقیف که براساس نظریه کارشناسی مبلغ 1760۰۰۰۰۰ریال ارزیابی که در تاریخ 97،12،21 ساعت 10 صبح از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف کاشمر با حضور نماینده محترم دادستانی به فروش خواهد رسید قیمت مزایده از مبلغ کارشناسی شده شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد تمایل بازدید به از اموال توقیف شده ظرف سه روز قبل از تاریخ مزایده در اجرای احکام حاضر تا ترتیب بازدید درصد قیمت کل مزایده في المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد متقاضیان در صورت آن داده شود.

قاضی شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شهرستان کاشمر-رحمان مطهری

کلیدواژه ها: