مزایده فروش 1300 متر سنگ مرمریت کرم صورتی آباده به ارزش 45 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/12/12 15:41 (350 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده کلاسه 960618 این اجرای احکام به موجب دادنامه شماره 9609977510300560 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی آباده ایمان صمیمی فرزند غلامرضا به پرداخت 28390000 ریال بابت اصل خواسته و 7873650 ریال هزینه دادرسی و 13215000 حق الوکاله وکیل و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 96/3/16 تا زمان اجرای حکم قطعی در حق عباس حیدری فرزند کردی با وکالت محمدهادی عباس نیا و مبلغ 14019500 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم گردیده و در قبال مبالغ مذکور موازی 1300 متر سنگ مرمریت کرم صورتی آباده 40 سانتی متر طولی توسط محکوم علیه معرفی و توقیف توسط کارشناس به مبلغ 455000000 ریال از قرار هر متر 35/000/00  ریال که مصون از هرگونه اعتراض است و در تاریخ 97/12/19 ساعت 9 صبح در شعبه اجرای احکام  حقوقی آباده نسبت به فروش آن اقدام گردد مراتب بدین وسیله آگهی می گردد تا خریداران در صوررت تمایل قیل از مزایده ضمن هماهنگی با امین اموال مجید دانشور 09173522449 نسبت به بازدید اموال اقدام و مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول نماید برنده مزایده مکلف است ظرف یک هفته نسبت به پرداخت قیمت مزایده اقدام و حداقل 10% آنرا فی المجلس به عنوان سپرده به قیمت اجرا تسلیم نماید محکوم له می تواند مانند سایرین در امر مزایده شرکت نماید اما مامورین اجرا و کسانی که مباشر امر فروش هستند و اقربا آنان تا درجه سوم سببی و نسبی نمی توانند در امر خرید شرکت نمایند.

مرادی مدیر اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی آباده

کلیدواژه ها: