مزایده فروش 8 دسته سنگ به ارزش 38 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/12/12 15:35 (314 نمایش)

با عنایت به اینکه به موجب نیابت و اجرائیه صادره از شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی و حقوقی یزد محکوم علیه سید حسین خدائی فرزند سیدحسن به پرداخت مبلغ2/628/291/671  ریال بابت مابقی محکوم به در حق محکوم له شرکت مشکین راه کویر و پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال بابت نیم عشر در حق دولت محکوم گردیده و محکوم علیه جهت ادای دین خود

1- مقدار 400 متر سنگ تراورتن پرتقالی چرمی

2- مقدار 800 متر سنگ تراورتن پرتقالی

3- مقدار 500 متر سنگ ترورتن بی موج

4- مقدار 300 متر سنگ تراورتن کرم بژ

5- مقدار 800 متر سنگ تراورتن فرشی

6- مقدار 300 متر سنگ تراورتن موج

7- مقدار 120 متر سنگ تراورتن مرمر

8- مقدار 35 متر سنگ مرمر چوبی مصرفی نموده که توقیف و توسط کارشناس به ترتیب به مبالغ 1- 24/000/000ریال 2- 67/000/000 ریال 3- 45/000/000 ریال 4- 18/000/000 ریال 5- 16/000/000 ریال 6- 30/000/000 ریال 7- 33/000/000ریال 8- 18/900/000 ریال و جمعا به مبلغ378/900/000 ریال ارزیابی گردیده و نظریه کارشناس مصون از اعتراض طرفین مانده است، لذا اموال توقیف شده مزبور جهت ادای دین محکوم علیه در روز چهارشنبه مورخ:97/12/15 ساعت 10 الی 11 صبح از طریق مزایده در محل دادگستری مهریز به فروش رسانده می شود. بدینوسیله مراتب به اطلاع عموم رسانده می شود و متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر، هر روز به جز ایام تعطیل به دایره اجرای احکام مدنی مراجعه و در صورت تمایل به شرکت در مزایده معادل ده درصد پایه کارشناسی را به شماره حساب 2171295875008 واریز و درخواست کتبی خود را مشتمل بر مشخصات کامل خود به مبلغ پیشنهادی بانضمام فیش بانکی، داخل پاکت نامه نهاده و پس از بستن درب پاکت آنرا تا روز قبل از مزایده تحویل دفتر اجرای احکام مدنی نموده و رسید دریافت نمایند.

نحوه مزایده:

-( به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی، مال مورد مزایده به فروش خواهد رسید.

-2 در صورت انصراف برنده مزایده، ده درصد واریز شده به نفع دولت ضبط خواهد شد./

یوسفی

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مهریز

کلیدواژه ها: