مزایده فروش 100 متر مرمریت آباده به ارزش 4 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/12/10 9:52 (247 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده کلاسه ۹۷۱446 اجرا و به موجب دادنامه شماره ۹۷۰9۹۷۸۸45۹۰۰۳۱5۰صادره از شورای حل اختلاف آباده محکوم علیه آقای علی ناز شبانی دوقزلو فرزند عوض محکوم است به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 4۲۰۰۰۰ ریالبابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 97،02،22 تا يوم الأداء در حق محکوم له آقای امین بهادر حقیقی و همچنین پرداخت مبلغ ۱500000 ریال نیم عشر دولتی در حق دولت که در قبال مبالغ فوق مقدار ۱۰۰ متر مربع سنگ با ضخامت سه سانت مرمریت آباده توقیف و کارشناس منتخب مبلغ چهل میلیون ریال قیمت گذاری نموده است و نظر کارشناس به طرفین ابلاغ که مصون از اعتراض ماند. لذا نظر به اینکه در نظر است مال توقیفی فوق از طریق مزایده حضوری برای روز یکشنبه مورخه 97،12،12 ساعت ده صبح در محل اجرای احکام شورا به فروش برسد. خریداران در صورت تمایل سه روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام نسبت به بازدید از اموال مذکور اقدام و مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت مزایده را قبول نماید برنده مزایده مکلف است ده درصد قیمت مزایده رافی المجلس به عنوان سپرده تسلیم اجرانماید و حداکثر ظرف یک هفته نسبت به پرداخت کل قیمت مزایده اقدام نماید. محکوم له مانند سایرین می تواند در امر مزایده شرکت نماید. امامأمورین اجرا و کسانی که مباشر امر فروش هستند و اقربا آنان تا درجه سوم نسبی و سببی نمی توانند در امر مزایده شرکت کنند.

قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف آباده

علیرضا نعمت الهی

 

کلیدواژه ها: