مزایده فروش 385 متر سنگ کرم به ارزش 17 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/12/10 9:50 (224 نمایش)

به استناد پرونده کلاسه ۱۹۷۰۵4۲جرائیه له : مهدی یاوری علیه: هوشنگ حاجی حسینی به پرداخت مبلغ 171،517،038ریال بابت محکوم به محکوم گردیده است. و شخص ثالث سنگ کرم طولی درجه ۳ رامشه عرض 4۰ سانت و ضخامت 1،7عرض 2 سانت ۳۸۵متر مربع متری 450000ریال جمعا 173،250،000ریال به عنوان مال جهت توقیف معرفی و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده که جهت ادای دین محكوم عليه در تاریخ ۱۳۹۷،12،12 ساعت ۹-۱۰صبح از طریق مزایده در اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان اشکذر به فروش می رسد طالبین می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعت اداری در اجرای احکام حاضر و کسب اطلاع نمایند و در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ۱۰٪ از کل مبلغ پیشنهادی به شماره حساب سیبای ۲۱۷۱۲۹5۰۸6۰۰۰۲ نزد بانک ملی شعبه رضوانشهر واریز و فیش آن ضمیمه درخواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت در بسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند بدیهی است مزایده از مبلغ اعلامی از سوی کارشناسان رسمی دادگستری أغاز و برنده کسی است که بیشترین مبلغ را در تقاضای خود پیشنهاد داده باشد. ضمنا تقاضاهایی که فاقد فیش سپرده باشند بدون اعتبار و ترتیب اثر داده نخواهد شد و در پایان مدت مزایده درب پاکتها باز و مبلغ پیشنهادی آنها قرائت خواهد شد و حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع می باشد.

 مدیردفتر واحد اجرای احکام مدنی شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان اشکذر

ابوالفضل شریفی

 

کلیدواژه ها: