مزایده فروش 150 متر سنگ آنتیک به ارزش 17 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/12/8 11:37 (216 نمایش)

به موجب پرونده به شماره کلاسه ۹۹۳۷۸۷ ج ش اول اموال شامل سنگ انتیک متعلق به بهرام جعفری که در قبال طلب بانک مهر اقتصاد توقیف شده و طی تشریفات قانونی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شده و کارشناس محترم چنین اظهار نمودند سنگ های توقیفی واقع در انتهای آغ زمین بعد از زیر گذر راه آهن سمت راست انبار آقای پور کاوس عبارت از سنگ انتیک طرح گیوتین به ابعاد 5 سانتی متر در ۳۰ سانتی متر در بسته بند های 5/. متر مربعی به متراژ حدود ۱۵۰ متر مربع به ارزش 175،000،000ریال اموال توقیفی روز شنبه مورخه 97،12،11 ساعت ۱۰الی ۱۲ از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی شورا بفروش خواهد رفت .مزایده از قیمت پایه شروع و به آخرین و بالاترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار واگذار خواهد شد ۱۰ درصد قیمت پیشنهادی في المجلس دریافت خواهد شد و برای بقیه ۳۰ روز مهلت داده خواهد شد که در صورت انصراف و یا عدم پرداخت مزایده تجدید و سپرده واریزی بنفع دولت ضبط خواهد شد. طالبین میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از مال مورد مزایده 5 روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه نمایید.

دفتر اجرای احکام مدنی شورای حال اختلاف مرند-گل افشان

کلیدواژه ها: