مزایده فروش 220 متر سنگ گرانیت

نوشته شده توسط : در : 1397/12/8 11:35 (199 نمایش)

به موجب پرونده اجرایی ۵۶۰ ۹۶۰ اجراء جهت پرداخت رحمن ندرلو از اموال آقای وحید گلی با معرفی شخص ثالث اموال توقیف گردیده است که از طریق مزایده بفروش می رسد. بر اساس نظر کارشناس رسمی شامل: سنگ گرانیت در ابعاد ۶۰ *6۰ که ۲۲۰ مترمربع ارزش هر مترمربع ۵۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است.

لذا بدینوسیله از کلیه خریداران دعوت می شود جهت شرکت در جلسه مزایده روز چهارشنبه مورخه ی 97،12،10 از ساعت ۱۱ الى ۱۲ در محل دفتر اجرای احکام کیفری شعبه اول دادسرای خرمدره حاضر شوند. فروش امول از مبلغ پایه ارزیابی شده کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی از طرف خریداران فروخته خواهد شد. برنده ی مزایده حداقل ده درصد قیمت پیشنهادی را في المجلس پرداخت نماید.

مدیر اجرای احکام کیفری دادسرای خرمدره - ملک محمدی

 

کلیدواژه ها: