مزایده فروش دو دسته سنگ به ارزش 20 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/12/8 11:33 (247 نمایش)

به شرح پرونده اجرایی به شماره ۹6۰۷۴۶ اجرای احکام شوراهای حل اختلاف محكوم عليه آقای علی مردان سرلک فرزند تقی معکوم است به پرداخت مبلغ ۱۹۴،125،728ریال در من محکوم له سیدعلی رضا پورحسینی احمد فداله و پرداخت مبلغ 9،706،287ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت، من درخواست محكوم عليه اموالی شامل ۱) یکصد و چهل و سه مترمربع سنگ تراورتن کرم رنگ با ابعاد چهل طولی ۲) بیست و دو تن سنگ کوپ تراورتن حاجی آباد معرفی و توفیق گردیده ارجاع امر به کارشناسی صورت پذیرفته که نهایتا بر اساس نظریه کارشناسی مقدار بیست و دو تن سنگ کوب به مبلغ 103،500،000ریال و یکصد و چهل و سه مترمربع به مبلغ 105،000،000ریال ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناسی وفق ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی به طرفین ابلاغ و مورد اعترافی واقع نشده است لذا مقرر گردیده اموال توقیف شده برای روز چهارشنبه مورخ 97،12،8 از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف واقع در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الیگودرز از طریق مزایده به فروش برسد 1- متقاضیان می بایست به درصد مبلغ پیشنهادی را في المجلس و به همراه تقاضای کتبی در پالت بربسته به این اجراه ارائه نمایند ۲- چنانچه نفر اول انصراف دهد نفر دوم در اولویت قرار می گیرد.  3- متقاضیان جهت بازدید از مال توقیف شده می توانند پنج روز قبل از مزایده به آدرس الیگودرز شهرک صنعتی کارخانه سنگ اژدر با کد شماره 1 و 2 مراجعه نمایند ۴- برنده کسی است که بالاترین نیت را پیشنهاد داده است که باید ده درصد را في المجلس و ملی را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به جای دادگستری واریز نماید.

در غیر این صورت به فرد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

م/الف ۷۶۲9

معصومه پارسه - مدیر اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف دادگستری الیگودرز

 

کلیدواژه ها: