مزایده فروش 400 متر سنگ تراورتن کرم کاشان به ارزش 33 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/12/1 8:48 (222 نمایش)

در پرونده اجرایی 3،95،0301 اجرا احکام مدنی گرگان بموجب دادنامه 9۳۰۹۹۷۰۰۵۹۷۰۰۷۹۵ صادره از شعبه ۱۳حقوقی گرگان محکوم علبه علیرضا رجایی فرزند میرزا حسن بپرداخت مبلغ ۳۳۲،660،000 ریال در حق محکوم لهم مریم فارسی و غیره و مبلغ ۱۶،133،000 ریال بعنوان تیم عشر درحق دولت محکوم و بدهکار می باشد و محكوم عليه نسبت به معرفی سنگ تراورتن کرم کاشان اقدام نموده لنا خریداران یا طالبین می توانند با حضور در دفتر نسبت به ملاحظه اقدام نمایند و مال عذکور توقیف گردیده و قیمت کل ۳۴۴،000،000 ریال ارزشیابی می گردد که پس از اجرای تشریفات قانونی از طریق مزایده حضوری بفروش می رسد طالبین خرید می توانند در جلسه مزایده شرکت و پیشنهاد خود را ارائه و تسلیم نمایند توصیف اجمالی مال منقول توقیف شده براساس ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی نشانی گرگان میدان الغدیر سعت صیاد سمت چپ سنگ فروشی آهو بم مال موردنظر سنگ تراورتن کرم کاشان را شامل میگردد مال مورد بدون استفاده بوده لنا دراریابی ارزش استهلاک یا فرسایش درنظر گرفته نشده است با توجه به بررسی کارشناسی و رعایت قیمت عرف و بازار ورعایت موارد مرتبط با اقلام مزایده ای مبلغ 33۴،000،000ریال سیصد و سی و چهار میلیون ریال ارزشیابی می گردد که مطابق با جدول پیوست می باشد. شرح کالا ومتعلقات سنگ تراورتن کرم کاشان بتعداد۴۰۰متر و قیمت واحد ۸۶۰000 ریال وقیمت کل ۳3۴00000 ریال ارزشیابی می گردد زمان مزایده شنبه مورخه ۱۳9۷،12،04ساعت 9 الی 10صبح مكان مزایده دفتر شعبه سوم اجرای مدنی گرگان شرایط مزایده) ۱ مزایده از مبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع و برنده مزایده کسی است که بالاترین مبلغ را در جلسه مزایده قبول نماید۲- برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا" به حساب دادگستری واریز و مابقی آن را ظرف یکماه از تاریخ اجرای مزایده به حساب سپرده واریز وقبض واریز شده را تحویل دایره اجرا نماید در غیر اینصورت وفق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام سپرده پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط و آگهی مزایده تجدید خواهد شد؟

  1. طالبین خرید می توانند یک هفته قبل از اجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام ملک توقیف شده بازدید نمایند ۴- کلیه هزینه های نقل وانتقال اموال اعم از عوارض مالیات و غیره به عهده برنده مزایده می باشد - تحويل اموال مورد مزایده پس از تایید صحت مزایده از ناحیه دادگاه صادر کننده اجرائیه خواهد بود در صورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی در رابطه با خریدار ندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت می شود 6- مزایده با حضور نماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقلاب گرگان و نماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد ۷- هزینه نقل وانتقال به عهده برنده مزایده می باشد.

۲۰9۶ - دادورزشعبه ۳-اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان-عادلی

 

کلیدواژه ها: