مزایده فروش 230 متر تراورتن دره بخاری و 100 متر ابرکوه یزد به ارزش 24 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/12/1 8:45 (246 نمایش)

به موجب پرونده اجرایی کلاسه ۹۵۶۸۹۶ صادره از شعبه ۸ دادگاه حقوقی کرج محكوم عليه جعفر قره لو محکوم است به پرداخت مبلغ 000, ۰۰۰ , 206 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له رقیه پورمحمدی و مبلغ 00۰, ۳۰۰ , 1۰ ریال نیم عشر دولتی، با توجه به اینکه اجراییه به محكوم عليه ابلاغ گردیده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له و به منظور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی اموال محكوم عليه برابر متن آگهی و نظریه کارشناسی از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری کرج به شرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردید که در مورخ 97،12،2 از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری کرج از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت 000, ۰۰۰ , 244 ریال طبق نظریه کارشناسی شروع میشود و به هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده في المجلس به صورت وجه نقد و یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید، سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد، کلیه هزینه های نقل و انتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمنا طالبين به شرکت در مزایده می توانند ظرف ۵ روز قبل از مزایده با اطلاع از مال مورد مزایده بازدید نماینده مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناسی بدین شرح است احتراما عطف به نامه شماره ۹۷۱۰۱۱۲۶۳۱۵۰۲۳۳۹ مورخ ۹۷،2،25 در خصوص پرونده اجرایی به شماره بایگانی ۹۵۶۸۹۶ موضوع ارزیابی مقادیری سنگ توقیفی توسط کلانتری ۱۹ باغستان در اختیار حافظ اموال آقای عبداله خلج، به استحضار میرساند که پس از مشاهده سنگهای تعرفه شده توسط آقای خلج، واقع در محل بازار سنگ فروشان باغستان، ردیف دوم، قطعه یک، نتایج به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد نظریه کارشناسی مقدار ۲۳۰ متر مربع سنگ کرم رنگ چهل طولی از نوع تراورتن دره بخاری از فرار هر متر مربع ۸۰000۰ ریال و مقدار ۱۰۰ متر مربع کرم رنگ چهل طولی از نوع تراورتن ابرکوه یزد از قرار هر متر مربع 0۰۰ , 60۰ ریال مجموعا به مبلغ ۲۴۴000000 ریال معادل (بیست و چهار میلیون و چهارصد هزار تومان) ارزیابی و اعلام می دارد.

 

جعفری -دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری کرج

 

م الف۴۰۶۰۲ /97 ف

کلیدواژه ها: