مزایده فروش 2 دسته سنگ به ارزش 262 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/12/1 8:41 (187 نمایش)

"آگهی مزایده نوبت اول" نظر به اینکه در پرونده کلاسه ۹۷۰۷۰۹ شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری اباده به موجب دادنامه ۹6۰۹۹۷۷5۱۰۳۰۱۰۷۸ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی آباده اصغر جعفری فرزند جعفر به پرداخت 54۹۰4۲۹۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخير تادیه تا پایان آبان ۹۷ در حق عبدالرضا یزدان پناه فرزند حسین قلی با وکالت سیامک چالاک نسب و پرداخت ۱۲۹۰۰۰۰۰۰ ریال نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم و در قبال مبالغ مذکور اموال ذیل معرفی و توقیف و کارشناس رسمی به شرح ذیل ارزیابی گردیده است ۱- موازی ۲۰۰۰ متر سنگ کرم مرمریت طرح ابرو باد دهبید در ابعاد 4۰ در 40 به مبلغ ۱6۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۲-موازی ۸5۰ تن سنگ کوپ کرم رنگ منطقه دهبید به مبلغ ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال که نظریه کارشناسی مذکور به طرفین ابلاغ که مصون از اعتراض واقع شده است لذا با توجه به اینکه در نظراست ملک مذکور از طریق مزایده حضوری روز چهار شنبه مورخ 97،12،1 ساعت ۹ صبح در اجرای احکام حقوقی این دادگاه نسبت به فروش اموال فوق الذکر اقدام گردد لذا مراتب بدین وسیله آگهی می گردد تا خریداران در صورت تمایل نسب به بازدید ملک اقدام ومزایده از قیمت ارزیابی شده شروع مال متعلق به کسی است که بالا ترین قیمت را قبول نماید برنده مزایده مکلف است ظرف یک هفته نسبت به پرداخت قیمت مزایده اقدام وحداقل ۱۰٪ آنرا في المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید محکوم له می تواند مانند سایرین در امر مزایده شرکت نماید اما مامورین اجرا و کسانی که مباشر امر فروش هستند و اقربا آنان تا درجه سوم سببی و نسبی نمی توانند در امر خرید شرکت نماید.

مدیر دفتر شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان آباده علیرضا مرادی

 

 

کلیدواژه ها: