مزایده فروش 6000 قطعه سنگ ساختمانی به ارزش 14 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/12/1 8:37 (233 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده اجرایی کلاسه ۹۶۰۶۱۲ اجرای احکام حقوقی گچساران محكوم عليه صادق حسانی محکوم است به پرداخت ۱۴۵000000 ریال در حق محکوم لها زبیده محمدی بابت مهریه و با عنایت به اینکه محکوم له در راستای پرداخت محکوم به ، تعداد 6000 قطعه سنگ ساختمانی از نوع تراورتن سفید ابیانه به صورت برش خورده به ابعاد( ۱۰cmدر cm۳۵) را به عنوان مال معرفی، اموال مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی به میزان ۱۰۵000000ریال قیمت گذاری شده است و همچنین آقای علی حسانی دو دستگاه بالابر کار کرده (دست دوم) را جهت پرداخت بدهی محکوم له به عنوان مال معرفی که توسط کارشناس خبره محلی، ارزیابی و به میزان هر کدام ۲۰000000 ریال قیمت گذاری (هر دو به میزان ۴000000۰) نسبت به نظرات کارشناسی در مهلت مقرر اعتراضی واصل نشده است فلذا مقرر گردید اموال مذکور در تاریخ ۱۳۹۷،12،01ساعت ۱۲ در دفتر اجرای احکام حقوقی گچساران به فروش برسد. متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده از اموال موصوف بازدید بعمل آورند مزایده به قیمت پایه کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و قبول نماید.م - ۹۷/ ۶۹۲ /م الف

مسعود معصومی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی شهرستان گچساران

کلیدواژه ها: