مزایده فروش 4 دسته سنگ به ارزش 18 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/12/1 8:36 (163 نمایش)

در پرونده کلاسه ۹۷۰۷6۲/ اج م محكوم عليه پدرام شعبانی محب فرزند حسن محکوم است به پرداخت 348،277،594 و فروش اموال توقیفی به شرح ذیل بعنوان محکوم به در حق محکوم له سعید قربانی برازنده فرزند حسن با وکالت خانم فرنوش خاویسی و مبلغ 17،413،879 ریال نیم عشر دولتی و با توجه به ابلاغ اجراییه و عدم اقدام محکوم علیه در پرداخت محکوم به و تقاضای محکوم له النا اموال مشروحه زیر توسط کارشناس ارزیابی شده است طبق مواد ۱۱4 و ۱۳۹ قانون اجرای احکام مدنی توقیف و از طریق مزایده نوبت اول توسط دایره اجرای احکام مدنی بهار در روز چهارشنبه مورخ 97،12،01 از ساعت ۱۲-۱۳ ظهر در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهار به فروش میرسد مزایده از قیمت تعیین شده شروع و از برندگان ۱۰بهاء في المجلس دریافت و ما بقی حداکثر ظرف یکماه دریافت می شود و در صورت انصراف از خرید ۱۰٪پرداختی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

موضوع مزایده

  1. اسنگ تراوتن کرم رنگ موجداربه عرض 40 سانتی متر بمیزان ۱۲۰ متر از قرار هر متر مربع ۳۰000۰ ریال و حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری جمعا به ارزش ۳6۰0۰0۰۰ ریال می باشد.
  2. سنگ تراوتن سیاه و سفید (بدون موج) عرض 40 سانتی متر صورت شمش به مساحت ۱5۰ متر مربع هر متر مربع ۲40000ریال و حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری جمعا به مبلغ 36000000ریال می باشد.
  3. سنگ مشکی چایان (با ساب و بدون ساب) به ابعاد ۲۰*4۰*۳۰*40 *40 و به متراژ ۳۰۰ مترمربع حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری هر متری ۲۱0000 ريال جمعا به ارزش 63000000 ریال می باشد.
  4. سنگ قله تراورتن گردویی بصورت بلوکی (برش نخورده) به وزن ۷۰ تن و حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری از قرار هر تن ۷000۰۰ ریال جمعا به ارزش 4۹000۰۰۰ ریال می باشد.           جمع کل به مبلغ 184000000 ریال برآورد گردیده است.

برنده فردی می باشد که بالاترین پیشنهاد قیمت را ارائه نماید جهت بازدید 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی دفتر اجرا امکان پذیر می باشد

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بهار محمدی

 

 

کلیدواژه ها: