مزایده فروش 900 متر سنگ مرمریت به ارزش 15 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/11/27 8:12 (199 نمایش)

آگهی مزایده اموال منقول

بموجب پرونده کلاسه ۹۷۰۲۷6 مطروحه دراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خرم بید که محكوم عليه اقای سید محمدواعظ‌پور محکوم به پرداخت مبلغ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت دادرسی درحق محکوم له جهاد کشاورزی استان فارس به نمایندگی خانم پریوش کریمی گردیده که در جریان اجرای حکم مقدار900مترمربع سنگ از نوع مرمریت اعم از درجه یک و درجه دو هر مترمربع۱۷۰۰۰۰۰ریال از اموال محكوم عليه توقیف وتوسط کارشناس صنفی(خبره)مجموعا به مبلغ۱5۳۰۰۰۰۰۰۰ریال ارزیابی گردیده که مصون ازاعتراض مانده مقررگردیده مال موصوف برای نوبت دوم درروز یک شنبه مورخه 1397.11.28 از ساعت9الی10از طریق مزایده دردایره اجرای احکام مدنی واقع درصفاشهر بلوار وحدت مجتمع ادارات به فروش برسد قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع به کسانی که بالاترین قیمت راپیشنهاد نمایند فروخته خواهدشد ده درصد مبلغ پیشنهادی في‌المجلس ازبرنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تابیست روز نسبت به پرداخت باقیمانده ضمن معامله اقدام نماید درغیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید می‌گردد متقاضیان شرکت درمزایده درصورت تمایل می‌توانند پنج روزقبل از انجام مزایده جهت بازدید از اموال توقیفی به این اجرامراجعه نمایند.

قاضی اجرای احکام حقوقی دادگستری خرمبید-هوشیار

 

کلیدواژه ها: