مزایده فروش 400 تن سنگ مرمریت کرم به ارزش 56 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/11/27 8:9 (178 نمایش)

نظر به اینکه به‌موجب نیابت اعطایی از دادگستری أباده آقای احسان فداییان فرزند سعید محکوم به پرداخت تعداد۵۰عدد سکه بهار آزادی درحق خانم مهساجنتی گردیده است وحسب تقاضای محكوم عليه مقدار4۰۰۰تن سنگرمرمریت کرم رنگ توقیف گردیده است وطبق نظر کارشناسی به ارزش 560.000.000 ریال ارزیابی شده است.

سنگهای مذکور بابت محکوم به نیم عشردولتی وسایر هزینه‌های اجرایی برای نوبت اول به مزایده گذاشته میشود.و مزایده ازقیمت ارزیابی شروع وشخص یااشخاصی برنده مزایده میباشند که بالاترین قیمت راپیشنهاد کنند.ده درصد مبلغ مزایده في المجلس ازبرنده مزایده اخذ ونامبرده مکلف است مابقی راظرف یک ماه از تاریخ مزايده به صندوق دادگستری واریز نماید درغیر اینصورت مبلغ ده درصد به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد محل برگزاری مزایده دفتراجرای احکام حقوقی دادگستری اقلید می باشد روزمزایده 1397.11.28 ساعت10صبح میباشد متقاضیان میتوانند5روز قبل از مزایده باهماهنگی محکوم له اموال مورد نظر را بازدید نمایند ودر روز مزایده شرکت نمایند مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری اقلید رحیمی

 

 

کلیدواژه ها: