مزایده فروش سنگ ساختمانی به ارزش 14 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/11/27 8:7 (213 نمایش)

اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان خمینی‌شهر در پرونده کلاسه 96.4412 له آقای علی محمدنجفیان علیه آقای رضاباقی به خواسته مطالبة درنظرداردمقادیری سنگ ساختمانی که کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 142.000.000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساندلذا جلسه مزایده ساعت11:00صبح روز یکشنبه در تاریخ 1397.11.28 در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان خمینی‌شهر واقع در بلوار پاسداران مجتمع شوراها طبقه همکف برگزار می گردد.وطالبين می‌توانند5روز قبل از روز مزایده به نشانی خمینی‌شهر جاده دانشگاه صنعتی کوچه جنب تالار الماس سمت راست.بن بست سمت چپ.کارخانه علی حاج هاشمی مراجعه و مورد مزایده را ازنزدیک بازدید نماید.خریدار کسی است که بالاترین قیمت راپیشنهاد نماید،خریدار می‌بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را في‌المجلس ومابقی را ظرف یک ماه ازتاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید درغیر اینصورت ده‌درصد اولیه پس ازکسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تذکر:متقاضیان شرکت درمزایده می‌بایست۱۰درصد بهای مال راطی فیش چهارنسخه‌ایی به حساب سپرده دادگستری خمینی شهر به شماره ۲۱۷۱۲۹۰۲۷۱۰۰۳ نزد بانک ملی واریزوبا در دست داشتن اصل فیش واصل کارت ملی نیم‌ساعت قبل ازشروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت درمزایده را تکمیل وبه همراه کپی کارت ملی واصل فيش سپرده تحویل اجرا نمایید.م/الف: ۳۶۰۲۰۳

مدیراجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان خمینی شهر

کلیدواژه ها: