مزایده فروش 27 دسته سنگ ساختمانی

نوشته شده توسط : در : 1397/11/27 8:5 (232 نمایش)

متن آگهی: بسمه تعالی

 آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

بموجب دادنامه شماره۹۷۰۹۹۷۸5۱۰۹۰۰۲۰۸صادره در پرونده کلاسه۹۷۰۱40شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان ملایر موضوع پرونده اجرایی کلاسه970540این اجرا محکوم علیه آقای محسن صفری محکوم است به پرداخت مهریه درحق محکوم له خانم فاطمه فراهانی علوی ، لذا بنا به درخواست محکوم له و به منظور استیفاء محکوم به و هزینه اجرایی اموال در این اجرا توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است ازساعت۹الی۱۰صبح مورخ 1397.11.27 در محل اجرای احکام دادگستری ملایر از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به هرشخص حقیقی و یاحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهدشد،وپس ازانجام مراحل قانونی و صدور دستور تملیک از سوی دادگاه مربوطه مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهدشد،در صورت اعتراض از ناحیه اشخاص ذینفع ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده تارسیدگی به اعتراض ازسوی دادگاه مورد مزایده به خریدار تحویل نخواهد شد.ضمنا متقاضیان به شرکت در مزایده می تواننددرمدت5روز قبل از مزایده باهماهنگی این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند اموال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس به شرح ذیل میباشد

 ۲۹6عدد سنگ مرمریت پرطاووسی،کرمی رنگ به ابعاد۶۰در240سانت، جمعا به متراژ ۲  m284.1

175عدد سنگ مرمریت پله ای،کرمی رنگ، به ابعاد 35 در 115سانت،جمعا به متراژ270.43m

۱4۳عدد سنگ مرمریت پله ای،کرمی رنگ،به ابعاد۳5در۱۲5سانت،جمعا به متراژ 262.5m

304عدد سنگ تراور تن، کرمی رنگ به ابعاد40در۲4۰سانت،جمعا به متراژ 2291.84 m

۲4۳عدد سنگ تراورتن شکلاتی به ابعاد40در260سانت،جمعا به متراژ  2252.72 m

54 عدد سنگ گرانیتی سیاه به ابعاد60در۱۸۰سانت،جمعا به متراژ 258.32 m

376عدد سنگ تراورتن، کرمی رنگ،به ابعا 40در۲4سانت، جمعا به متراژ 2360.96 m

ارزش و قیمت پایه مجموعه فوق جهت مزایده برابر با هشتاد وشش میلیون ونهصد وهفتاد وپنج هزار تومان(86.975.000 تومان) برآورد میشود

ارزش وقیمت پایه مجموعه فوق به متراژ تقریبی۵۸۰متر مربع جهت مزایده و در زمان تحریر این نامه برابر با چهل وسه میلیون وپانصد هزار تومان(43.500.000 تومان)براورد میشود

حدود۱6۰عدد سنگ تراورتن رامشه ممتاز به ابعاد تقریبی40در240سانت،جمعا به متراژ تقریبی 2153.6 m

حدود60عدد سنگ پله مشکی،به ابعاد تقریبی۳5در۱۱۰سانت،جمعا به متراژ تقریبی 223.1 m

حدود۱۰۷عدد سنگ گوهره،به ابعاد تقریبی40در۱6۰سانت،جمعا به متراژ تقریبی 268.48m

حدود 6عدد سنگ گرانیت خرم دره، به ابعاد تقریبی4۰در4۰۰سانت،جمعا به متراژ تقریبی 2104m

حدود 4۰۰عدد سنگ تکاب کرم رنگ،به ابعاد تقریبی40در۲۵۰سانت،جمعا به متراژ تقریبی 2400 m

حدود45عدد سنگ اداوی،به ابعاد تقریبی۳5در۱65سانت،جمعا به متراژ تقریبی 226m

حدود۱5۰عدد سنگ کاشان کرم،به ابعاد تقریبی40در۲40سانت، جمعا به متراژ تقریبی 2144m

حدود 4۰۰عدد سنگ چرمی کرم، به ابعاد تقریبی4۰در۲6۰سانت، جمعا به متراژ تقریبی 2416 m

حدود۱۲۰۰عدد موزاییک فرش در طرح های متنوع،جمعا به متراژ تقریبی 2110 m

حدود ۷۰بسته ۱۱ تایی سنگ انتیک سفید به ابعاد تقریبی۳۰در۲۰سانت، جمعا به متراژ تقریبی 246.2m

حدود63بسته ۱۸تایی سنگ انتیک مشکی،به ابعاد تقریبی۳۰در۲۰سانت، جمعا به متراژ تقریبی 268m

حدود115بسته ۱۸تایی سنگ انتیک کرم استخوانی به ابعاد تقریبی۳در۲۰سانت، جمعا به متراژ تقریبی 2124.2 m

حدود۹۳بسته۳۳تایی سنگ انتیک طوسی استخوانی به ابعاد تقریبی۳۰در۲۰سانت جمعا به متراژ 2184.14 m

حدود۲۹بسته ۱۸تایی سنگ انتیک اجری یا نارنجی فسفری به ابعاد تقریبی۳۰در۲۰سانت،جمعا به متراژ تقریبی 231.32 m

حدود ۱۰۰بسته ۱۱و 18 , 33 تایی سنگ انتیک سفید نارنجی مشکی اجری به ابعاد تقریبی۳۰در۲۰سانت، جمعا به متراژ تقریبی 2120 m

حدود۳۳۰عدد سنگ تکاب، به ابعاد تقریبی۳۰در3۰۰سانته جمعا به متراژ تقریبی 2297m

ارزش و قیمت پایه مجموعه فوق به متراژ تقریبی۲۳۱6متر مربع جهت مزایده و در زمان تحریر این نامه برابر با صدو چهل وهشت میلیون ودویست وبیست وپنج هزار تومان(148.225.000 تومان)براورد میشود

رئیس اجرای احکام مدنی ملایر

۲۲۰عدد سنگ تراورتن، کرمی رنگ به ابعاد تقریبی40در۲۸۰سانت جمعا به متراژ 2246.4 m

۱4۰عدد سنگ تراورتن عباس آباد به ابعاد40در۲4۰سانت جمعا به متراژ 2156.8 m

۱۲۰عدد سنگ تراورتن، شکلاتی،به ابعاد40 در ۲۸۰سانت جمعا به متراژ 2134.4  m

۱۱۰عدد سنگ گل پنبه‌ای به ابعاد40در24۰سانت جمعا به متراژ 2105.6 m

۱۰۰عدد سنگ گل پنبه‌ای به ابعاد 40در24۰سانت جمعا به متراژ 296 m

۵۰۰ عدد سنگ توسرگان به ابعاد40در40سانت،جمعا به متراژ 280 m

۷۵عدد سنگ پله توسرگان،به ابعاد35در۱4۰سانت جمعا به متراژ 236.75 m

۱6۰عدد سنگ مرمریت توسرگان صورتی به ابعاد40در ۲5۰سانت جمعا به متراژ 2160 m

۲۵۰عدد سنگ مرمریت آباده به ابعاد40در40سانت جمعا به متراژ 240 m

۳۰۰عدد سنگ مرمریت گوهره به ابعاد40در40سانت جمعا به متراژ 248 m

۳۰۰عدد سنگ پرطاووسی،به ابعاد40در40سانت،جمعا به متراژ 248 m

60عدد سنگ پله گوهره به ابعاد40در۱۷۰سانت جمعا به متراژ 240.8 m

۵۰عدد سنگ پله گوهره به ابعاد35در۱۱۰سانت، جمعا به متراژ 219.254 m

۲۰۰عدد سنگ پله گوهره به ابعاده35در۱۰۰سانت جمعا به متراژ 270 m

ارزش و قیمت مجموعه فوق به متراژ تقریبی۱۲۸۲متر مربع جهت مزایده برابر با هشتاد میلیون وهفتصد وشصت وشش هزار تومان(80.766.000 تومان) برآورد میشود

حدود۱4۰عدد سنگ دره بخاری به ابعاد40در۲۵۰سانت، جمعا به متراژ 2140 m

حدود140عدد سنگ تراورتن رامشه ممتاز دردو بخش هر کدام 7عدد به ابعاد40در۲۵۰سانت جمعا به متراژ تقریبی 2140  m

حدود۳۰۰عدد سنگ تراور تن رامشه ممتاز به ابعاد40در۲5۰سانت در سه ستون جمعا به متراژ2300 m

ارزش و قیمت پایه مجموعه فوق به متراژ تقریبی۸۰متر مربع جهت مزایده و در زمان تحریر این نامه برابر با چهل و سه میلیون و پانصد هزار تومان(43.500.000 تومان) براورد میشود

 

 

 

کلیدواژه ها: