مزایده فروش سنگ گرانیت سبز به ارزش 16 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/11/27 8:1 (271 نمایش)

به موجب مواد114،118،122و138قانون اجرای احکام مدنی ودرراستای مفادپرونده کلاسه971968مدنی شورا موضوع محکومیت اقای فرازچوبداری به مبلغ 16.155.176 ریال له أقای کیوان کارچینی،اجرای مدنی شورا درنظر دارد جهت استیفای حقوق محكوم له اموال تعرفه شده ازسوی محكوم عليه بشرح ذیل را ازطریق مزایده بفروش برساند لذا در صورت تمایل،افراد می‌توانند پنج روز قبل ازموعد مزایده به اجرای احکام مراجعه تا امکان بازدید اموال فراهم شود.1-مشخصات مال موضوع مزایده:سنگ گرانیت سبز رنگ درجه دو درطول‌های متغیر۲تا 2.5 متر با عرض ثابت40سانتی‌متر وضخامت متغیر ارزش فعلی هر مترمربع 340.000 ریال و مجموعا (486مترمربع) به مبلغ 165.240.000 ریال که قیمت پایه محسوب می شود.و مزایده از آن شروع می شود در صورت برنده شدن خریدار10درصد قیمت فروش في‌المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز وقبض آن را ارائه کند.

زمان ومکان مزایده:روز شنبه مورخ 1397.11.27 ساعت10صبح الی11صبح دردفتر شعبه اجرای احکام مدنی مستقر دردادگستری می‌باشد.

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آستارا-محمدی

 

 

کلیدواژه ها: