مزایده فروش 3 دسته سنگ به ارزش 144 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/11/9 14:14 (222 نمایش)

 

43348.49462 اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده‌ای در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 970418 ج 3 له خانم 1- مریم ۲- نجمیه ۳ - نفیسه ۴- حمیدرضا شهرت همگی پورهاشمی و فاطمه قدسی با وکالت آقای محمدابراهیم موحد نژاد علیه آقایان ۱- اصغر حاج حیدری ۲- محمدرضا حاج حیدری مبنی بر مطالبه مبلغ 1.156.244.000 ریال بابت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی و حق الأجرای دولتی بالمناصفه در تاریخ 97.11.14 ساعت 8:30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق ۱۸ جهت فروش اموال توقیفی که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبين خرید می‌توانند ظرف ۵ روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان منطقه صنعتی محمودآباد خیابان شماره ۱۸ بین اتحادیه امکان سنگ‌بری مدام، سنگ‌بری میکا مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن ۱۰ درصد بها به صورت نقد يا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد شد. هزینه‌های اجرایی بر عهده محکوم‌علیه می‌باشد؛ و مابقی ثمن حداکثر ظرف یک ماه پرداخت والا ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

لیست اموال مورد مزایده سنگ‌های موردنظر در محلی به آدرس اصفهان، جاده تهران، منطقه صنعتی محمودآباد، خیابان شماره ۱۸ بين اتحادیه امکان و سنگ‌بری مدام، سنگ‌بری میکادپوگشته بود، سنگ‌ها از نوع گرانیت دانه‌دار بروجرد به ابعاد ۴۰ سانتی طولی، ۴۰×۴۰ سانتی‌متر و ۴۰ سانتی ارتفاعی بود، متراژ حدودی سنگ‌ها به اظهار خواهان، حدود ۱۰۰۰ (هزار) مترمربع سنگ ۴۰×۴۰ سانتی‌متری، حدود ۲۰۰۰ (دو هزار) مترمربع سنگ ۴۰ سانتی‌متری طولی و حدود ۱۵۰۰ مترمربع سنگ ۴۰ سانتی ارتفاعی بود که پس از بررسی لازم سنگ‌ها و با عنایت به ابعاد، نوع سنگ، کیفیت، شرایط عرضه و تقاضا و سایر عوامل مؤثر در موضوع کارشناسی به شرح زیر ارزیابی می‌گردد ۱- سنگ گرانیت دانه‌دار بروجرد به ابعاد ۴۰ سانتی طولی از قرار هر مترمربع 300.000 ریال معادل سی هزار تومان ۲- سنگ گرانیت دانه‌دار بروجرد به ابعاد ۴۰×۴۰ سانتی‌متری از قرار هر مترمربع 320.000 ریال معادل سی‌ودو هزار تومان ۳- سنگ گرانیت دانه‌دار بروجرد به ابعاد ۴۰ سانتی‌متری ارتفاعی از قرار هر مترمربع 350.000 ریال معادل سی‌وپنج هزار تومان که با توجه به متراژهای اعلامی خواهان (مطابق توضیحات فوق) و ارزش هر مترمربع از سنگ‌های گرانیت دانه‌دار بروجرد در سایزهای مختلف برابر 1.445.000.000 ریال معادل یک‌صد و چهل‌وچهار میلیون و پانصد هزار تومان جمعاً ارزیابی می‌گردد.

م الف 306487

اجرای احکام حقوقی شعبه سوم اصفهان

 

 

 

کلیدواژه ها: