مزایده فروش 600 متر تراورتن به ارزش 94 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/11/8 16:5 (224 نمایش)

طبق پرونده اجرایی به کلاسه 961845 مهرداد محمدی علیه سعید سلیمانی و ندا حاج حیدری مبنی بر مطالبه وجه و همچنین هزینه اجرایی در حق دولت با توجه به اینکه اجرائیه به محکوم‌علیه ابلاغ و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده بنا به درخواست محکوم‌له به‌منظور استیفاء حقوق خویش و مطابق نظریه کارشناسی به استناد مواد ۱۱۳ الی ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی اجرای احکام متمرکز بوشهر در نظر دارد از طریق مزایده حضوری اقدام به فروش اموال توقیف شده با مشخصات ذیل نماید. مشخصات و مبلغ مورد مزایده: شش‌صد مترمربع سنگ تراورتن سفید موجدار عباس‌آبادی سوپر به طبق نظریه کارشناسی به ارزش مبلغ 942.000.000 ریال می‌باشد. مزایده روز یک‌شنبه مورخه 1397.11.14 رأس ساعت ۹ الی ۱۰ صبح از مبلغ تعیین شده توسط کارشناس شروع و شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید به‌عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده می‌بایست ۱۰ درصد از وجه پیشنهادی را نقداً و فی‌المجلس به حساب دادگستری تودیع نماید و نسبت به مابقی آن حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام نماید والا وجه تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند در وقت مقرر فوق در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بوشهر جهت برگزاری مزایده حضوری یابند.

909 مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی متمرکز دادگاه شهرستان بوشهر - مسعود احسانی

کلیدواژه ها: