مزایده فروش 242 متر سنگ تراورتن شکلاتی به ارزش 20 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/11/6 9:43 (239 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده اجرایی کلاسه 961021 اجرای احکام حقوقی گچساران محکوم‌علیه سيد طاهر محمدی محکوم است به پرداخت مبلغ 200.000.000 ریال بابت پیش قسط در حق محکوم‌له مسلم کریمی چهارراه گشین. با عنایت به اینکه محکوم‌له در راستای پرداخت محکوم‌به مقدار ۲۴۲ مترمربع سنگ نمای تراورتن شکلاتی درجه دو حاجی‌آباد را به‌عنوان مال معرفی و توسط کارشناس خبره محلی ارزیابی به میزان 200.000.000 ریال قیمت‌گذاری شده است و نسبت نظریه کارشناسی در مهلت مقرر اعتراضی واصل نشده است فلذا مقرر گردید مال مذکور در تاریخ 1397.11.07 ساعت ۱۰ الى ۱۲ در دفتر اجرای احکام حقوقی گچساران بفروش برسد. متقاضیان می‌توانند ۵ روز قبل از برگزاری مزایده از اموال موصوف بازدید به عمل آورند. مزایده به قیمت پایه کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و قبول نماید.

م الف: ۶۶۰       دفتر اجرای احکام شعبه اول حقوقی گچساران                   

کلیدواژه ها: