مزایده فروش 150 متر تراورتن چرمی به ارزش 9 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/11/5 0:31 (247 نمایش)

در پرونده کلاسه 970944 شعبه اول احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان گنبدکاووس محکوم‌علیه رحمان بردی قرناسی فرزند ارازمحمد محکوم است به پرداخت مبلغ 90.000.000 ریال بابت الباقی اصل خواسته در حق محکوم‌له بهرام دربندی فرزند ستار بردی و همچنین پرداخت مبلغ 5.500.000 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق دولت و در مجموع 95.500.000 ریال که در راستای اجرای حکم اموال محکوم‌علیه رحمان بردی قرناسی شامل ۱۵۰ مترمربع سنگ تراورتن چرمی حاجی‌آباد در حق محکوم‌له بهرام دربندی توقیف گردیده و حسب نظریه کارشناس در تاریخ 1397.08.22 اموال شامل ۱۵۰ مترمربع سنگ تراورتن چرمی حاجی‌آباد به مبلغ 90.000.000 ریال ارزیابی گردیده است که جهت وصول محکوم‌به از طریق مزایده به فروش می‌رسد.

1- مزایده از مبلغ اعلامی کارشناس شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می‌شود.

2- موعد مزایده روز یکشنبه مورخه 1397.11.7 ساعت 9 الى ۱۰ می‌باشد.

3- مزایده برای جلسه دوم تشکیل می‌گردد.

۴- مکان مزایده شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان گنبدکاووس می‌باشد.

۵- متقاضیان می‌توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از اموال مذکور بازدید نمایند.

6- این آگهی فقط در یک نوبت منتشر می‌گردد.

7- برنده مزایده مکلف است ده درصد بهای پیشنهادی خویش را فی‌المجلس به صندوق دادگستری توديع و الباقی آن را در مهلت یک ماه به حساب مذکور واریز و فیش آن را ارائه نماید در غیر این صورت مبلغ واریزی از وی در حق دولت ضبط می‌گردد.

۸- به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر برای متقاضیان الزامی است.

مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان گنبدکاووس - آناقلى

کلیدواژه ها: