مزایده فروش 7 دسته سنگ

نوشته شده توسط : در : 1397/11/5 0:30 (223 نمایش)

دایره اجرای احکام حقوقی شورای حل اختلاف داراب در نظر دارد برابر مفاد دادنامه شماره 97099888900100185 صادره از شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف نی‌ریز مقدار ۱- 49 مترمربع سنگ چینی ممتاز به قیمت هر متر 450000 و ۲- سنگ چینی درجه یک ۱۲۳ مترمربع به قیمت هر متر ۳۵۰۰۰۰ ریال و ۳- سنگ چینی درجه یک با عرض ۱۵ میزان ۲۹ متر هر مترمربع ۳۰۰۰۰۰ ریال و 4- سنگ چینی درجه دو با عرض ۲ به مقدار ۶۹ متر به قیمت هر متر ۳۰۰۰۰۰ ریال و ۵- سنگ پله چینی سوپر به متراژ ۵ و قیمت هر متر 1000000 ریال ۶- سنگ تراونتن شکلاتی 149 مترمربع هر متر ۵۰۰۰۰۰ ریال ۷- سنگ تراونتن با قطر چهار ۲۰ مترمربع هر متر 800000 ریال واقع در جنت شهر متعلق به قاسم کشاورز فرزند عبدالحسین را با قیمت پایه فوق‌الذکر به مزایده گذارد لذا مراتب آگهی تا هر کس مایل به شرکت در مزایده باشد در تاریخ 97.11.06 رأس ساعت ۱۰ صبح در محل اجرای احکام دادگستری داراب حضور یابد.

شرایط مزایده

1- مزایده فوق با قیمت پایه شروع می‌شود.

۲- مورد مزایده به هر کس که بالاترین قیمت پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.

۳- دایره اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد اختیار قانونی دارد.

4- هر کس مایل به خرید باشد می‌تواند ظرف پنج روز قبل از تاریخ مزایده جهت اطلاعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه نماید.

5- ده درصد قیمت آن از شخص برنده فی‌المجلس دریافت می‌گردد مابقی پس از ۲۰ روز از تاریخ مزایده بایست پرداخت گردد درصورتی‌که برنده مزایده از پرداخت قیمت یا برداشتن مورد مزایده خودداری نماید مبلغ مذکور (ده درصد) پس از کسر هزینه‌های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

۶۲۵/ م الف

قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف داراب

فرشته کریمی

کلیدواژه ها: