مزایده فروش دو دسته سنگ به ارزش 21 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/10/30 8:59 (255 نمایش)

زمان برگزاری مزایده 97.11.03 نوبت مزایده نوبت اول

محل برگزاری مزایده الیگودرز شهرک صنعتی کارخانه سنگ ازدر

برگ آگهی صورت‌جلسه مزایده اموال منقول نوبت اول

به شرح پرونده اجرایی به شماره 960746 اجرای احکام شوراهای حل اختلاف محکوم‌علیه آقاي علی مردان سرلک فرزند نقی محکوم است به پرداخت مبلغ 194.125.728 ریال در حق محکوم‌له سید علی‌رضا پور حسینی احمد فداله و پرداخت مبلغ 9.706.287 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت حسب درخواست محکوم‌علیه اموالی شامل ۱) یک‌صد و چهل‌وسه مترمربع سنگ تراورتن کرم‌رنگ با ابعاد چهل طولی 2) بیست‌ودو تن سنگ کوپ تراورتن حاجی‌آباد معرفی و توقیف گرديده ارجاع امر به کارشناسی صورت پذیرفته که نهایتاً اساس نظریه کارشناسی مقدار بیست‌ودو تن سنگ کوپ به مبلغ 103.500.000 ریال و یک‌صد و چهل‌وسه مترمربع به مبلغ 105.000.000 ریال ارزیابی و اعلام گردیده و نظریه کارشناسی وفق ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی به طرفین ابلاغ و مورد اعتراضی واقع نشده است لذا مقرر گردید اموال توقیف شده برای روز چهارشنبه مورخ 97.11.03 از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح با حضور نماینده محترم دادستان در محل دایره اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف واقع در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الیگودرز از طریق مزایده به فروش برسد.

1- متقاضیان می‌بایست ده درصد مبلغ پیشنهادی را فی‌المجلس و به همراه تقاضای کتبی در پاکت در بسته به این اجرا ارائه نماید.

۲- چنانچه نفر اول انصراف دهد نفر دوم در اولویت قرار می‌گیرد .

۳- متقاضیان جهت بازدید از اموال توقیف شده می‌توانند پنج روز قبل از مزایده به آدرس الیگودرز شهرک صنعتی کارخانه سنگ ازدر با کد شماره 1 و 2 مراجعه نمایند.

۴- برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد داده است که باید ده درصد قیمت را فی‌المجلس و مابقی را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به‌حساب دادگستری واریز نماید در غیر این صورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه‌های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

م الف 7584

معصومه پارسه - مدیر اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف دادگستری الیگودرز

کلیدواژه ها: