مزایده فروش 85 متر سنگ تراورتن موج دار محلات به ارزش 5 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/10/29 11:46 (258 نمایش)

در پرونده کلاسه97.211 اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان کلاله محکوم‌علیه اسکندر جعفری ابدرویش فرزند رجب محکوم است به پرداخت 87.230.000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل در حق محکوم‌له مجتبی روح الهی با وکالت عباسعلی اکبریان و مبلغ 750.000 ریال بابت هزینه اجرایی در حق دولت که در قبال آن ۸۵ متر سنگ نما تراورتن کرم موج‌دار ( محلات) هر مترمربع به مبلغ 600.000 ریال توقیف گردیده که از طریق مزایده مرحله اول حضوری به شرح ذیل بفروش می‌رسد.

1- حسب نظریه کارشناسی مورد مزایده مبلغ 51.000.000 ریال ارزیابی گردیده است.

٢- مزایده از مبلغ اعلامی کارشناس شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می‌شود.

۳- موعد مزایده روز چهارشنبه مورخه 1397.11.03 ساعت ۱۰ الى ۱۲ ظهر می‌باشد.

4- مکان مزایده اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف کلاله می‌باشد.

5- متقاضیان می‌توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال مورد مزایده دیدن نمایند.

۶- این آگهی فقط در یک نوبت منتشر می‌شود.

7- برنده مزایده مکلف است ده درصد بهای احتمالی را فی‌المجلس به صندوق امانات دادگستری کلاله و یا به‌حساب 2171294785000 بانک ملی واریز و فیش آن را تحویل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف و مابقی آن نیز ظرف یک ماه از تاریخ انجام مزایده دریافت خواهد شد در صورت انصراف و عدم زمان تعیین شده مبلغ واریزی در حق دولت ضبط می‌شود.

قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف کلاله - مهدی خسروی پور

 

 

کلیدواژه ها: