مزایده فروش 10 کوپ سنگ مرمرعسلی به ارزش 30 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/10/29 11:43 (237 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده کلاسه 95.488 اجرا و به‌موجب دادنامه شماره 80-1395.02.29 صادره از شورای حل اختلاف آباده محکوم‌علیه آقای عباس توکلی فرزند محمد کریم محکوم است به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به مبلغ ۹۵۵۰۰۰۰ ریال در حق محکوم‌له آقای وحید اعرابی که در قبال مبالغ فوق ۱۰ قطعه کوپ سنگ مرمر عسلی (مقدار ۵۰ تن) توقیف و کارشناس رسمی دادگستری ارزش سنگ‌های ذکر شده را به میزان ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابی نموده است و نظر کارشناس به طرفین ابلاغ که مصون از اعتراض مانده، لذا نظر به اینکه در نظر است اموال فوق از طریق مزایده حضوری برای روز سه‌شنبه مورخه 1397.11.02 ساعت ده صبح در محل اجرای احکام شورا به فروش برسد. خریداران در صورت تمایل سه روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام نسبت به بازدید از اموال توقیفی اقدام و مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت مزایده را قبول نماید برنده مزایده مکلف است ده درصد قیمت مزایده را فی‌المجلس به‌عنوان سپرده تسلیم اجرا نماید و حداکثر ظرف یک هفته نسبت به پرداخت کل قیمت مزایده اقدام نماید. محکوم‌له مانند سایرین می‌تواند در امر مزایده شرکت نماید. اما مأمورین اجرا و کسانی که مباشر امر فروش هستند و اقربا آنان تا درجه سوم نسبی و سببی نمی‌توانند در امر مزایده شرکت کنند.

۵۴۸/ م الف- قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف آباده - علیرضا نعمت الهی

 

 

کلیدواژه ها: