مزایده فروش 5 دسته سنگ به ارزش 22 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/10/10 6:51 (269 نمایش)

پرونده کلاسه 97.427 و اجرائیه صادره از شورای حل اختلاف شهریار له محین حسینی و عليه محمد نافذ پيدا بخواسته 244551591 ریال اصل خواسته در پرونده فوق‌الذکر و مبلغ 12227579 ریال نیم عشر دولتی که پس از طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری قیمت اموال توقیفی جمعاً به مبلغ 220000000 ریال ارزیابی گردیده که سپس مقرر گردید در تاریخ 97.10.16 از ساعت ۱۲ الی ۱۳ در محل شعبه دوم اجرای احکام مدنی حقوقی دادگستری شهریار مستقر طبقه همکف اتاق ۸۷ که اموال توقیفی از طریق مزایده به فروش برسد طالبین می‌توانند پنج روز جلوتر از تاریخ مزایده با اطلاع و هماهنگی این اجرا از اموال بازدید نموده و در صورت تمایل در تاریخ یاد شده در مراسم مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هر کسی بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید به‌عنوان برنده مزایده شناخته شده و ۱۰ درصد از کل مبلغ فروش فی‌المجلس از خریدار اخذ و باقی پس از گذشت یک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضی از خریدار اخذ و کلیه اموال به وی تحویل خواهد شد اموال توقیفی به شرح زیر می‌باشد ا- سنگ تراورتن از نوع رامشه به مساحت ۲۰۰ مترمربع با عرض ۴۰ سانتی‌متر ۲- سنگ تراورتن از نوع عباس‌آباد به مساحت ۱۰۰ مترمربع با عرض ۴۰ سانتیمتر ۳- سنگ تراورتن از نوع عباس‌آباد درجه ۲ به مساحت ۱۰۰ مترمربع با عرض ۴۰ سانتی‌متر ۴- سنگ پله گوهره به مساحت ۵۰ متر با عرض ۳۵ سانتی‌متر و طول 1.20 و 1.10 و 1.05 متر 5- سنگ مشکی نجف‌آباد به مساحت ۵۰ مترمربع - ضمناً جمع مبلغ كل اموال به مبلغ 220000000 ریال می‌باشد.

رسولی زاده - شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار م الف/ ۳۷۳۹

کلیدواژه ها: