مزایده فروش صدها تن سنگ لاشه

نوشته شده توسط : در : 1397/10/7 12:27 (259 نمایش)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان در نظر دارد نسبت به فروش صدها تن سنگ لاشه دیوارچینی از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند از تاریخ درج آگهی ظرف مدت یک هفته در ساعات اداری جهت دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و بازدید، به آدرس آشتیان بلوار امام خمینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان (امور اداری) مراجعه نمایند. دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

کلیدواژه ها: