مزایده فرش 1500 متر تراورتن حاجی آباد به قیمت 99 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/10/7 12:25 (265 نمایش)

طبق پرونده اجرائی به کلاسه فوق له غلامعلی بلوری علیه سعید سلیمانی مبنی بر مطالبه وجه و همچنین هزینه اجرایی در حق دولت با توجه به اینکه اجرائیه به محكوم عليه ابلاغ و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده بنا به درخواست محکوم‌له به منظور استيفا حقوق خویش و مطابق نظریه کارشناسی به استناد مواد ۱۱۳ الی ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی اجرای احکام متمرکز بوشهر در نظر دارد از طریق مزایده حضوری اقدام به فروش اموال توقیف شده با مشخصات ذیل نماید. مشخصات و مبلغ مورد مزایده: میزان ۱۵۰۰ متر سنگ نما (سنگ کابینت) بنام تراورتن سنگ حاجی آباد موج‌دار به قیمت کارشناسی 990.000.000 ریال به مزایده و فروش می‌رسد. مزایده روز یکشنبه مورخ 1397.10.09 رأس ساعت ۹ الی ۱۰ صبح از مبلغ تعیین شده توسط کارشناس شروع و شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید به‌عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد برنده مزایده می‌بایست ۱۰ درصد از وجه پیشنهادی را نقداً و فی‌المجلس به حساب دادگستری تودیع نماید و نسبت به مابقی آن حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام نماید والا وجه تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد علاقه‌مندان می‌توانند در وقت مقرر فوق در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بوشهر جهت برگزاری مزایده حضور یابند.

۷۷۸ مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی متمرکز دادگاه شهرستان بوشهر - مسعود احسانی

 

 

کلیدواژه ها: