مزایده فروش 545 متر سنگ به ارزش 12 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/10/5 9:38 (283 نمایش)

به موجب نيابت واصله از شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری خمین به شماره 961615 و پرونده اجرایی شماره ۹۷۰۹۹۱ خواهان آقای میثم صالحی و خواندگان 1- خانم فاطمه رمضانی و ۲- آقای محمد محمدامینی به خواسته مطالبه طلب به مبلغ 244.703.865 ریال و معرفی و توقیف سنگ بریده تیشه‌ای حاجی آباد طول ۳۰ و ۴۰ سانتی‌متر، واقع در محلات شهرک صنعتي صدریه، صنایع سنگ کوه سفید و کارشناسی توسط کارشناس سنگ‌های موصوف به شرح زیر ارزیابی گردیده و مقرر است سنگ‌های مذکور در مورخه 97.10.08 ساعت 10 صبح الی 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول به نشانی محلات خیابان آیت اله مقدسی دادگستری از طریق مزایده به فروش برسد و به شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و مبلغ ده درصد مورد مزایده فی‌المجلس از برنده اخذ خواهد شد: مورد مزایده: ۱- سنگ بریده تیشه‌ای حاجی آباد طولی به عرض 30 سانتیمتر و ضخامت 20 میلی‌متر، بهای هر مترمربع 220.000 ریال - مقدار 545.45 مترمربع - مبلغ 120.000.000 ریال ۲ - سنگ تیشه‌ا‌ی حاجی آباد طولی به عرض 40 سانتی‌متر و ضخامت ۲۰ میلی‌متر، بهای هر مترمربع 270.000 ریال، مقدار 461.87 مترمربع - مبلغ 124.703.865 ریال

مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف محلات

 

 

کلیدواژه ها: