مزایده فروش 11 دسته سنگ به ارزش 131 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/10/5 9:36 (284 نمایش)

نظر به اینکه به موجب پرونده کلاسه ۹۶۱۴۵۶ و ۹۷۰۶۵۵ مدنی این اجرای احکام موضوع اجرای دادنامه ۹۶۰۶۲۸ و اجرائیه به شماره بایگانی ۹۶۱۱۰۰ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری ورامین محکوم‌علیه آقای مصطفی تاجیک فرزند محمد محکوم است به پرداخت تعداد 200 عدد سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته به صورت اقساط با پیش پرداخت ۲۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی و مابقی هر سه ماه یک سکه تمام بهار آزادی تا اتمام همه محکوم به و هزینه دادرسی به مبلغ 77000000 ریال در حق محکوم‌لها خانم فرزانه درویشی و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت به مبلغ 110660000 ریال نیز بر عهده محکوم‌علیه می‌باشد در راستای استیفای محکوم‌له و نیم عشر دولتی اموال منقول توسط شخص ثالث آقای محمد تاجیک معرفی شده و به شرح ذیل کارشناسی گردیده است سنگ مرمریت ۳۰ سانت طول حدود ۶۰۰ مترمربع و هر مترمربع ۵۰۰۰۰ تومان جمعاً به مبلغ 30000000 تومان و سنگ در نجاری حدود ۱۵۰ مترمربع به ارزش هر مترمربع ۸۰۰۰۰ تومان به مبلغ کل 22000000 تومان و سنگ تراورتن ۳۰ و ۴۰ سانت طول حدود ۳۰۰ مترمربع به ارزش هر مترمربع ۷۰۰۰۰ تومان و به قیمت کل 21000000 تومان و سنگ نما برای موزاییک کف حدوداً ۳۰۰ مترمربع به ارزش هر مترمربع ۳۰۰۰۰ تومان و ارزش كل 9000000 تومان و سنگ پله جوشقان ۱۲۰ و ۹۰ سانت عرض حدود ۱۸۰ مترمربع به ارزش هر مترمربع ۴۰۰۰۰ تومان و جمع کل به مبلغ ۷۲۰۰۰۰۰ تومان و سنگ خرد شده متفرقه حدوداً ۸۰۰ مترمربع با ابعاد مختلف به ارزش هر مترمربع ۲۰۰۰۰ تومان و جمع کل ۱۶۰۰۰۰۰۰ تومان و سنگ درپوش ۳ میلی‌متر ضخامت حدوداً به میزان ۱۰۰ مترمربع به ارزش هر مترمربع ۴۰۰۰۰ تومان به مبلغ کل 4000000 تومان و سنگ تراورتن خرد شده حدوداً ۱۵۰ مترمربع به ارزش هر مترمربع ۳۰۰۰۰ تومان و به مبلغ کل ۴۵۰۰۰۰۰ تومان می‌باشد - سنگ کف خرد شده حدوداً 700 مترمربع به ارزش هر مترمربع ۲۰۰۰۰ تومان و به مبلغ كل ۱۴۰۰۰۰۰۰ تومان و سنگ دیواره تراورتن حاجی آباد حدوداً ۱۸۰ مترمربع به ارزش هر مترمربع ۳۵۰۰۰ تومان و به مبلغ کل ۶۳۰۰۰۰۰ تومان و سنگ زیر پله حدوداً ۱۸۰ مترمربع به ارزش هر مترمربع ۴۰۰۰۰ تومان و به مبلغ کل ۷۲۰۰۰۰۰ تومان و حسب اعلام نهایی کارشناسی مجموعاً کل ارزش نهایی ریالی ۱۱ ردیف بالا به مبلغ 1312000000 ریال معادل 131200000 تومان می‌باشد لذا با توجه به اینکه کارشناسی اموال و قیمت‌گذاری فوق از اعتراض مصون مانده است لذا اموال فوق برای روز چهارشنبه مورخ 97.10.05 از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح به مزایده گذارده می‌شود طالبين می‌توانند ۵ روز قبل از مزایده با مراجعه به اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین از اموال بازدید نمایند مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز و برنده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را ارائه نماید ده درصد قیمت اموال ارائه شده در مزایده فی‌المجلس از خریدار اخذ و الباقی طی یک ماه می‌بایست به حساب دادگستری تودیع گردد.

م الف ۱۴۹۳ مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین

کلیدواژه ها: