مزایده فروش 500 متر سنگ مرمریت آباده به ارزش 22 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/10/2 8:33 (271 نمایش)

به استناد پرونده اجرایی به کلاسه 964300.2 صادره از سوی شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی یزد له على نصری هفتادر فرزند براتعلی با وکالت محمدرضا شاه شوازی و علیه سید محمد منتظری سانیج فرزند سید عباس محکوم‌علیه بابت محکوم‌به و نیم عشر دولتی مبلغ 223.176.000 ریال در حق محکوم‌له و صندوق دولت مدیون می‌باشد که حسب اعلام و معرفي محکوم‌علیه ۴۹۶ متر سنگ در پوش طولی ۳ سانتی مرمریت آباده کرم صورتی با عرض ۳۰ سانتی درجه یک متعلق به محکوم‌علیه معرفی و توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری هر مترمربع به مبلغ 450.000 ریال و جمعاً به مبلغ 223.200.000 ریال ارزیابی گردیده و موضوع مزایده می‌باشد که جهت ادای دین محکوم‌علیه در روز سه‌شنبه مورخ 97.10.04 ساعت ۹ الی ۱۰ صبح از طریق مزایده در اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان یزد واقع در طبقه اول دادگستری یزد به فروش می‌رسد طالبین می‌توانند ظرف مدت پنج روز قبل از روز مزایده در ساعت اداری در اجرای احکام حقوقی دوم يزد حاضر و جهت ملاحظه اموال توقیفی موضوع مزایده اقدام نمایند و در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ ۱۰ درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره 2171295806004 نزد بانک ملی دادگستری واریز و فیش آن را ضمیمه در خواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت در بسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که پیشنهاد خود را در ساعت مقرر تحویل اجرا داده باشد و بیشترین مبلغ را در جلسه مزایده پیشنهاد بدهد ضمناً حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود. ۹۶۴۳۰۰ مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان یزد

کلیدواژه ها: