مزایده فروش 150 متر تراورتن چرمی به ارزش 9 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/9/30 17:12 (286 نمایش)

در پرونده کلاسه ۹۷۰۹۴۴ شعبه اول احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان گنبدکاووس محکوم‌علیه رحمان بردی قرناسی فرزند اراز محمد محکوم است به پرداخت مبلغ 90.000.000 ریال بابت الباقی اصل خواسته در حق محکوم‌له بهرام دربندی فرزند ستار بردی و همچنین پرداخت مبلغ 5.500.000 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق دولت و در مجموع 95.500.000 ریال که در راستای اجرای حکم اموال محکوم‌علیه رحمان بردی قرناسی شامل ۱۵۰ مترمربع سنگ تراورتن چرمی حاجی آباد در حق محکوم‌له بهرام دربندی توقیف و حسب نظریه کارشناس در تاریخ 1397.08.22 اموال شامل ۱۵۰ مترمربع سنگ تراورتن چرمی حاجی آباد به مبلغ 90.000.000 ریال ارزیابی گردیده است که جهت وصول محکوم به از طریق مزایده بفروش می‌رسد ۱- مزایده از مبلغ اعلامی کارشناس شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می‌شود. ۲- موعد مزایده روز سه شنبه مورخه 1397.10.04 ساعت ۹ الی ۱۰ می‌باشد. ٣- مزایده برای جلسه اول تشکیل می‌گردد ۴- مکان مزایده شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان گنبدکاووس می‌باشد ۵- متقاضیان می‌توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از ملک مذکور بازدید نمایند ۶- این آگهی فقط در یک نوبت منتشر می‌گردد ۷- برنده مزایده مکلف است ده درصد بهای پیشنهادی خویش را فی‌المجلس به صندوق دادگستری توديع و الباقی آن را در مهلت یک ماه به حساب مذکور واریز و فیش آن را ارائه نماید. در غیر این صورت مبلغ واریزی از وی در حق دولت ضبط می‌گردد. ۸- به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر برای متقاضیان الزامی است.

مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گنبدکاووس - آناقلی

 

 

کلیدواژه ها: