مزایده فروش دو دسته سنگ به ارزش 16 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/9/26 11:36 (373 نمایش)

شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان سنندج آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم به موجب پرونده اجرایی کلاسه‌های ۹۷۰۷۳۶ آقای فرهاد سیفی لاله فرزند اسماعیل محکوم است به پرداخت مبلغ 154.770.197 ریال وجه محکوم به در حق آقای رضا کریمی و مبلغ 7.738.509 ریال به‌عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. نظر به عدم پرداخت وجوه مذکور توسط محکوم‌علیه اموال مشروحه ذیل که به نظر کارشناس به مبلغ 158.500.000 ریال قیمت گذاری گردیده در روز سه شنبه مورخ 1397.09.27 از ساعت ۹ الی ۱۰ و در محل اجرای احکام شوراهای حل اختلاف واقع در میدان آزادی سنندج با حضور نماینده محترم دادسرای عمومی و انقلاب سنندج و دادورز محترم اجرای احکام شوراها آقای احمدی به مزایده گذاشته می‌شود طالبين می‌توانند پنج روز قبل از روز مزایده با کسب مجوز از اجرای احکام از مال مورد مزایده بازدید به عمل آورند و پیشنهادات خود را کتباً در روز مزایده تسلیم نمایند. برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را اعلام و پرداخت نماید و بلافاصله مبلغ ۱۰ درصد از قیمت پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و حداکثر ظرف یک ماه آتی ترتیب پرداخت مابقی ارزش پیشنهادی را به حساب دادگستری فراهم نماید بدیهی است وفق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی درصورتی‌که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را بپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. مشخصات مال یا اموال به نشانی سنندج پارک محمدی ابتدای شهرک صنعتی سنگ فروشی سیفی لاله می‌باشد. مشخصات مال مورد مزایده به شرح ذیل است: سنگ ساختمانی از نوع مرمریت سفید جوشقان که حدود ۱۴۰ مترمربع سنگ پله و ۱۵۰ مترمربع سنگ بغل پله ارزش هر متر به ترتیب ۶۵ هزار تومان و ۴۵ هزار تومان تعیین گردیده است. ارزش سنگ ساختمانی مورد نظر 158.500.000 ریال

شماره: 2.529 - خ - قاضی شعبه دوم اجرای احکام حقوقی شوراهای حل اختلاف سنندج - هادی الله مرادی

 

 

کلیدواژه ها: