مزایده فروش 3 دسته سنگ به ارزش 14 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/9/25 8:50 (249 نمایش)

در خصوص پرونده کلاسه ۹۶۰۸۱۷ محکوم‌له محمد عیسی رضایی به طرفیت محکوم‌علیه على شیاسی محکوم به، به میزان 240.000.000 ریال لذا نسبت به اموال منقول ذیل واقع در شهرک صنعتی شمس‌آباد بلوار خواجه‌نصیرالدین طوسی کوچه شقایق ۲ سنگ‌بری دوریک

شامل

1- سنگ تراورتن پلاک طولی دره بخاری درجه یک به متراژ ۷۰۰ مترمربع متری 80.000 ریال جمعاً به مبلغ 560.000.000 ریال ۲- سنگ تراورتن پلاک طولی دره بخاری درجه دو به متراژ 233 مترمربع به قیمت هر متر 500.000 ریال جمعاً به مبلغ 116.500.000 ریال 3- سنگ تراورتن پلاک طولی دره بخاری ابر و بادی به تیراژ ۳۵۷ متر هر مترمربع 400.000 ریال جمعاً 142.800.000 ریال که توسط کارشناسی رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است لازم به ذکر می‌باشد چنانچه سنگ تراورتن درجه ۲ و سنگ تراورتن ابر و بادی فروخته نشد سنگ تراورتن درجه یک به قیمت پایه کارشناسی فروخته خواهد شد و سقف فروش اموال فوق‌الذکر به میزان محکوم به می‌باشد.

مزایده روز سه‌شنبه به تاریخ 1397.09.27 از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۱ صبح در محل اجرای احکام فشافویه به آدرس حسن‌آباد فشافویه خ انقلاب خ ش زندی انتهای خ دادگاه فشافویه برگزار می‌گردد. خریدار ۱۰ درصد ثمن معامله را باید پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزايده پرداخت در غیر این صورت ده درصد اخذ شده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد گردید.

م الف ۴۶۱۴

دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش فشافویه

 

 

کلیدواژه ها: