مزایده فروش 22 دسته سنگ به ارزش 230 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/9/21 10:54 (361 نمایش)

شماره بایگانی شعبه: ۹۷۰۳۵۱ به‌موجب یک فقره پرونده اجرایی به کلاسه بایگانی ۹۷۰3۵۱ صادره از اداره کار و رفاه اجتماعی له فاطمه محمدی نیا و ... به طرفیت شرکت گیلان سویا بخواسته مطالبه پرداخت 300.000 ریال بابت نیم عشر دولتی واقع در دادگاه سنگر که با انجام عملیات اجرایی و تشریفات قانونی و با ارزیابی کارشناس اهل‌فن و منتخب دادگستری دانش ملک در اجرای مواد ۱۱۳ الی ۱۳۷ / ۱۳۶ الی ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در مرحله اول به شرح ذیل به فروش می‌رسد: در شهرک صنعتی رشت، بلوار صنعت یک خیابان پنجم، خیابان کاسپین، کارخانه گیلان سويا (اشی‌مشی) گزارش بازدید سنگ‌های مورد تعرفه در ابعاد مختلف به شرح جداول پیوست و در دو نوع گرانیت هلویی وارداتی (چینی) و گرانیت نهبندان می‌باشند که بنا به اظهار کارگران مدت بیش از 5 سال از نگهداری آن می‌گذرد. «نظریه کارشناسی» بر اساس بازدید به عمل آمده، شرح وضعيت سنگ‌ها، تعداد و ابعاد قطعات به شرح جداول پیوست با توجه به نوع آن‌ها، ارزش سنگ‌های توقیف شده، مجموع به مبلغ 2.305.890.000 ریال (دو میلیارد و سیصد و پنج میلیون و هشت‌صد و نود هزار ریال) به عنوان قیمت پایه تعیین می‌گردد

.

نوع سنگ

ابعاد به متر

حدود مساحت مترمربع

قیمت مترمربع

قیمت کل

توضیحات

گرانیت هلوایی

0.6*0.6

2348.0

750.000

1.761.000.000

ضخامت 2.0 سانتی‌متر

گرانیت هلوایی

0.4*0.4

53.0

600.000

31.800.000

 

گرانیت هلوایی

0.3*0.4

گرانیت هلوایی

0.2*0.4

گرانیت هلوایی

0.1*0.4

گرانیت هلوایی

0.3*0.6

128.0

600.000

76.800.000

 

گرانیت هلوایی

0.15*0.6

گرانیت هلوایی

0.6*0.6

گرانیت هلوایی

0.4*0.6

گرانیت هلوایی

0.15*0.55

17.0

600.000

10.200.000

 

گرانیت هلوایی

0.15*1.8

121.0

600.000

72.600.000

 

 

گرانیت نهبندان

0.4*0.4

188.0

600.000

112.800.000

ضخامت 1.5 سانتی‌متر

گرانیت نهبندان

0.35*2.0

49.0

1.500.000

73.500.000

ضخامت 5 سانتی‌متر لبه تخم‌مرغی

گرانیت نهبندان

0.4*3.8

66.0

600.000

39.600.000

ضخامت 2 سانتی‌متر

0.4*1.25

گرانیت نهبندان

0.35*2.2

5.0

600.000

3.000.000

ضخامت 2 سانتی‌متر

0.35*2.5

 

سنگ پله گرانیت نهبندان

0.4*2.0

2.4

600.000

1.440.000

ضخامت 2.0

سنگ پله گرانیت هلوایی

0.4*2.0

57.6

750.000

123.150.000

ضخامت 2.0

سنگ پله گرانیت هلوایی

0.35*1.9

53.9

 

 

دو طرف لبه

سنگ پله گرانیت هلوایی

0.35*1.3

5.9

 

 

دو طرف لبه

سنگ پله گرانیت هلوایی

0.55*2.1

26.6

 

 

دو طرف لبه

سنگ پله گرانیت هلوایی

0.2*2.1

17.6

 

 

سه طرف لبه

سنگ پله گرانیت هلوایی

0.4*0.8

2.6

 

 

ضخامت 2.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقت مزایده: روز یک‌شنبه مورخه 1397.09.25 از ساعت 9.5 الی ۱۰ صبح محل مزایده: دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی سنگر. از ناحیه طرفین پرونده اعتراض مثمر به ثمری واصل نگردیده و قیمت مزایده از مبالغ ارزیابی شده شروع و کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب می‌شوند و مبلغ ۱۰ درصد پیشنهادی را فی‌المجلس از برنده مزایده نقداً اخذ و مابقی ظرف حداکثر مدت یک ماه از تاریخ فروش وصول خواهد شد در غیر این صورت مبلغ 10 درصد مستنداً به ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمناً کسانی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند وفق ماده ۱2۶ همان قانون می‌توانند ظرف ۵ روز قبل از شروع مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال مورد مزایده بازدید نمایند. شرکت در مزایده به منزله قبول وضعیت موجود می‌باشد. این آگهی برای اطلاع عموم بر معابر الصاق و در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی درج می‌گردد کلیه هزینه‌های فروش بر عهده محکوم‌علیه می‌باشد.

ح ۵۱۹۶ مدیر اجرای احکام کیفری حوزه قضایی سنگر- حسن نیا

 

 

کلیدواژه ها: