مزایده فروش دو دسته سنگ به ارزش 58 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/9/21 10:51 (296 نمایش)

طبق پرونده اجرائی به کلاسه فوق له محمدحسین ابراهیمی عليه عبدالرحيم غلامی و زیور پیل پایه مبنی بر مطالبه وجه و همچنین هزینه اجرایی در حق دولت با توجه به اینکه اجرائیه به محکوم‌علیه ابلاغ و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده بنا به درخواست محکوم‌له به منظور استیفاء حقوق خویش و مطابق نظریه کارشناسی به استناد مواد ۱۱۳ الی ۱۳۶ قانون اجرای احکام مدنی اجرای احکام متمرکز بوشهر در نظر دارد از طریق مزایده حضوری اقدام به فروش اموال توقیف شده با مشخصات ذیل نماید. مشخصات و مبلغ مورد مزایده: ۱۲ پالت سنگ با اندازه 60*60 به متراژ ۳۶۰ مترمربع ساخت شرکت آپادیس یزد و ۱2۸۰ متر سنگ 60*30 ساخت شرکت آپادیس یزد طبق نظریه کارشناسی به ارزش 589.400.000 ریال می‌باشد. مزایده روز چهارشنبه مورخه 1397.09.21 رأس ساعت ۹ صبح از مبلغ تعیین شده توسط کارشناس شروع و شخصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده می‌بایست ۱۰ درصد از وجه پیشنهادی را نقداً و فی‌المجلس به حساب دادگستری تودیع نماید و نسبت به مابقی آن حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام نماید و الا وجه تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند در وقت مقرر فوق دراجرای احکام حقوقی دادگستری بوشهر جهت برگزاری مزایده حضور یابند.

۷۰۶ مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی متمرکز دادگاه شهرستان بوشهر - مسعود احسانی

 

 

کلیدواژه ها: