مزایده فروش 900 متر سنگ مصنوعی

نوشته شده توسط : در : 1397/9/16 16:6 (167 نمایش)

به استناد پرونده اجرائی به کلاسه 970481.6 /ش صادره از سوی حوزه ۱۱ شورای حل اختلاف استان یزد له محمد نیکوکار و علیه مهدی کریمیان قناد محکوم‌علیه بابت محکوم‌به و هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی، به مبلغ 255.210.812 ریال حق محکوم‌له و صندوق دولت مدیون می‌باشد که شخص ثالثی به نام سعید ابراهیم تاج نیا فرزند احد اموال منقولی را به‌عنوان مال محکوم‌علیه معرفی نموده است که عبارت‌اند از ۱) سنگ مصنوعی ۳۰*۶۰ به متراژ ۹۰۰ مترمربع سفید ۲) یخچال ویترینی ارگ یزد تعداد ۴ عدد شیشه خم 1.50 ۳) یخچال ویترینی ارگ تعداد ۴ عدد شیشه خم 1.50 که توسط کلانتری ۱۲ توقیف و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری جمعاً به مبلغ 249.000.000 ریال ارزیابی گردیده است که جهت ادای قسمتی از دین محکوم‌علیه در روز یک‌شنبه مورخ 1397.09.18 ساعت ۹ الی ۱۰ صبح از طریق مزایده در شعبه ۶ اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان یزد واقع در بلوار مدرس مجتمع مرکزی شورای حل اختلاف استان یزد به فروش می‌رسد. طالبین می‌توانند جهت کسب بیشتر همه روزه به جز ایام تعطیل در ساعت اداری در اجرای احکام شورای حل اختلاف یزد حاضر و کسب اطلاع نمایند و در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ ۱۰ درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره 2171295806004 نزد بانک ملی دادگستری واریز و فیش آن را ضمیمه درخواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت در بسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که بیشترین مبلغ را در تقاضای خود پیشنهاد داده باشد و ضمناً تقاضائی که فاقد فیش ۱۰ درصد سپرده باشد بدون اعتبار بوده و ترتیب اثر داده نخواهد شد و در پایان وقت مزایده درب پاکت‌ها باز و قرائت خواهد شد و حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود./ 970481

مدیر اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان یزد

کلیدواژه ها: