مزایده فروش 1870 متر مکعب سنگ لاشه به ارزش 140 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/9/4 20:14 (167 نمایش)

شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خلخال در نظر دارد حسب اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری و به‌موجب پرونده‌های کلاسه ۹۵۰۲۲۱ و 950175 اجرای مقداری سنگ لاشه به حجم ۱۸۷۰ مترمکعب و مصالح مخلوط موجود به حجم حدود ۸۰۰۰ مترمکعب را مجموعاً به مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال را از طریق مزایده به فروش برساند جلسه مزایده روز یک‌شنبه 1397.09.11 از ساعت ۱۱ الى ۱۲ در دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری خلخال برگزار و از قیمت تعیین شده توسط کارشناس شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی به‌عنوان برنده مزایده واگذار خواهد شد از برنده مزایده ده درصد کل مبلغ پیشنهادی فی‌المجلس اخذ می‌شود و نامبرده مکلف است الباقی مبلغ را ظرف مدت یک ماه به حساب دادگستری واریز نماید در غیر این صورت مبلغ اخذ شده به نام دادگستری ضبط و مزایده تجدید خواهد شد خریداران می‌تواند ظرف ۵ روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال مورد مزایده واقع در خلخال روستای گورانسراب محل استقرار معدن سنگ بازدید و حضوراً در جلسه مزایده شرکت نمایند این آگهی در تابلوی اعلانات دادگستری خلخال نیز الصاق گردیده است.

قاضی شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری خلخال

کلیدواژه ها: