مزایده فروش سنگ پله به ارزش 12 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/9/1 20:16 (165 نمایش)

نظر به اینکه در پرونده کلاسه ۹۷۰2۹۵ اجرایی آقای سید محمدکاظم علوی فرزند سید حسین محکوم‌به پرداخت مبلغ 117.787.121 ریال در حق آقای بهروز حیدری و مبلغ 4.927.500 ریال حق الاجرا در حق دولت گرديده است و در قبال بدهی محکوم‌علیه مقادیری سنگ (شامل سنگ پله دو سانتی جنگلی، سنگ۴۰ سانتی جنگلی، سنگ پله خاویار، سنگ پله دو سانتی عرض 60، سنگ ۴۰ سانتی) معرفی و توقیف گردیده و با احتساب شرایط فوق به مبلغ 124.500.000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده در مورخه 97.09.05 از ساعت ۹ الی 9:30 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختلاف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادي فی‌المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت ۱۰ درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمایل می‌توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقاني- بين طالقانی 16 و ۱۴ - مجتمع شوراهای حل اختلاف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل‌وانتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب‌سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می‌باشد.

مهدی چاپاری- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختلاف بیرجند

کلیدواژه ها: