مزایده فروش انواع سنگ به ارزش 181 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/8/30 20:52 (170 نمایش)

برابر دادنامه 9609971946300370 - 96.04.31 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان بهشهر و پیروان مفاد برگ اجرائیه صادره از همان شعبه محکوم‌علیه بهمن و بهرام بدخشی محکوم‌اند به پرداخت بالسویه 269920000 ریال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 94.04.22 به‌عنوان اصل خواسته و ۸۱۹۸۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله در حق محکوم‌له آقای امامعلی یدره به وکالت آقای محمد محمدی و نیم عشر در حق دولت نظر به اینکه محکوم‌علیه موصوف با وصف ابلاغ مفاد برگ اجرائیه بوی در فرجه قانونی اقدامی را در جهت اجرا مفاد آن معمول نداشته فلذا اموال محکوم‌علیه آقای بهرام بدخشی به میزان محکوم‌به و نیم عشر توقیف شده است.

مقداری سنگ به نشانی بهشهر جنب سنگ‌شکن الف سنگ مرمریت پله‌ای خوی با ابعاد 35.80 سانتی‌متر به تعداد ۴۴۰ عدد برابر ۱۲۳ مترمربع به مبلغ ۷۹۹۵۰۰۰۰ ریال و سنگ مرمریت پله‌ای خوی با ابعاد 35.120 سانتی‌متر به تعداد ۱۵۰ عدد و 35.1.35 به تعداد ۱۵۰ عدد و 35.1.60 به تعداد ۶۵ عدد جمعاً ۱۶۹ مترمربع ۱۳۵۲۰۰۰۰۰ ریال و سنگ دو سانتی مرمریتی به عرض ۴۰ به میزان ۱۹۲ مترمربع که به مبلغ ۱۳۴۴۰۰۰۰۰ ریال

مقداری سنگ به شرح زیر به آدرس انتهای قائم کوچه محمد زاده سنگ تراورتن دو سانتی نما به عرض ۴۰ سانت ۳۴۰ متر طول به میزان ۱۳۶ مترمربع به قیمت ۱۰۲۰۰۰۰۰۰ ریال و سنگ تراورتن دو سانتی به ابعاد 35.35 به تعداد ۱۳۰ عدد به میزان ۱۶ مترمربع به مبلغ ۸۸۰۰۰۰۰ ریال نظریه مجموع قیمت سنگ‌های مورد تعرفه ۴۶۰۳۵۰۰۰۰ ریال چهارصد و شصت میلیون و سیصد و پنجاه‌هزار ریال اعلام می‌گردد.

نتیجتاً مال برای روز دوشنبه 97.09.5 ساعت ۱۰ صبح الی 12 از طریق مزایده و در اجرای احکام مدنی محاکم عمومی شهرستان بهشهر و بر اساس قیمت پایه بفروش می‌رسد طالبين می‌توانند جهت کسب اطلاع بیشتر و در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموال موضوع مزایده را ملاحظه نمایند ضمناً مال موضوع آگهی متعلق به کسی خواهد شد که بالاترین قیمت را در جلسه حضوری مزایده و به‌صورت کتبی قبول کرده باشد توجهاً به اینکه دایره اجرای احکام مأمور اجرا می‌تواند پرداخت بهای مال مورد مزایده را عندالانقضا بوعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به‌عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و درصورتی‌که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و تجدید می‌گردد ضمناً تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام آن صورت خواهد گرفت.

م الف 6908 /20 / 97 قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری بهشهر

 

کلیدواژه ها: