مزایده فروش 3 دسته سنگ به ارزش 33 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/8/26 14:27 (170 نمایش)

به‌موجب پرونده کلاسه ۹۶۶۹۱۱ مطروحه در این اجرا و با عنایت به صدور اجرائیه صادره از شعبه ۲ دادگاه‌های عمومی حقوقی کرج له آقای سید محسن سجادی و علیه: آقای فرشاد بختیاری محکوم‌علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 344.126.480 ریال بابت محکوم به در حق محکوم‌له و نیز پرداخت مبلغ 12.500.000 ریال بابت نیم عشر دولتی اجرایی محکوم گردیده است که در این راستا اموال منقول متعلق به محکوم‌علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده در مورخ 97.08.28 از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح در محل اجرای احکام مدنی از طریق مزایده بفروش می‌رسد. مزایده از قیمت نظریه کارشناسی شروع می‌شود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزایده فی‌المجلس به‌صورت وجه نقد یا چک‌بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد. درصورتی‌که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه‌های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می‌گردد. کلیه هزینه‌های نقل‌وانتقال به عهده محکوم‌علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین می‌توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمناً طالبين به شرکت در مزایده می‌توانند ظرف ۵ روز قبل از مزایده با اطلاع از مال مورد مزایده بازدید نماید. چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد. مال مورد مزایده و بهای آن طبق کارشناس بدین شرح است:

کرج - بلوار باغستان - بازار سنگ - ردیف ۱- غرفه ۶ - صنایع سنگ نقش‌جهان

1- مقدار ۳۵۰ مترمربع سنگ مرمریت آباده رضایی، طولی با عرض چهل سانتی‌متر درجه دو، که در قسمت اوایل محوطه سنگ فروشی و قبل از اتاقک دفتر سنگ فروشی قرار داشت.

۲- مقدار ۳۲۰ مترمربع سنگ آباده رضایی، حکمی به ابعاد ۴۰*۴۰ سانتی‌متر، درجه یک، و در قسمت اواسط محوطه سنگ فروشی و بعد از اتاقک دفتر سنگ فروشی و در سمت شمال قرار داشت.

3- مقدار ۵۸ مترمربع سنگ تراورتن حاجی‌آباد عسلی، طولی با عرض چهل سانتی‌متر، درجه دو، که در قسمت اوایل محوطه سنگ فروشی و قبل از اتاقک دفتر سنگ فروشی قرار داشت.

لذا با توجه به شرایط زمانی و مکانی و جمیع جهات مؤثر، هر مترمربع سنگ درجه دو مرمریت آباده رضایی به مبلغ 450.000 ریال و هر مترمربع سنگ درجه یک آباده رضایی حکمی به ابعاد ۴۰*۴۰ به مبلغ 450.000 ریال و هر مترمربع سنگ درجه دو تراورتن حاجی‌آباد عسلی، به مبلغ 550.000 ریال و به شرح زیر:

 ریال 157.500.000 = 450.000 × 350

ریال 144.000.000 = 450.000 × 320

ریال 31.900.000 = 550.000 × 58

که در مجموع به مبلغ 333.400.000 ریال (سیصد و سی و سه میلیون و چهارصد هزار ریال) ارزیابی و اعلام می‌گردد. 20015 / 97 /ف م/الف

دادورز اجرای احکام مدنی - سعادتی

 

 

 

کلیدواژه ها: