مزایده فروش 11 قلم سنگ به ارزش 131 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/8/24 23:7 (196 نمایش)

نظر به اینکه به‌موجب پرونده کلاسه ۹۶۱۴۵۶ و ۹۷۰۶۵۵ مدنی این اجرای احکام موضوع اجرای دادنامه ۹۶۰۶۲۸ و اجرائیه به شماره بایگانی ۹۶۱۱۰۰ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری ورامین محکوم‌علیه مصطفی تاجیک فرزند محمد محکوم است به پرداخت تعداد ۲۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته به صورت اقساط با پیش‌پرداخت ۲۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی و مابقی هر سه ماه یک سکه تمام بهار آزادی تا اتمام همه محکوم به و هزینه دادرسی به مبلغ 77000000 ریال در حق محکوم‌لها فرزانه درویشی و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت به مبلغ 110660000 ریال بر عهده محکوم‌علیه می‌باشد لذا در راستای استیفای محکوم‌له و نیم عشر دولتی اموال منقول توسط شخص ثالث آقای محمد تاجیک معرفی شده و به شرح ذیل کارشناسی گردیده است:

سنگ مرمریت ۳۰ سانت طول حدوده 600 مترمربع و هر مترمربع 50000 تومان جمعاً به مبلغ 30000000 تومان و سنگ در نجاری حدود ۱۵۰ مترمربع به ارزش هر مترمربع ۸۰۰۰۰ تومان به مبلغ کل 22000000 تومان و سنگ تراورتن ۳۰ و ۴۰ سانت طول حدود ۳۰۰ مترمربع به ارزش هر مترمربع ۷۰۰۰۰ تومان و به قیمت کل 21000000 تومان و سنگ نما برای موزاییک کف حدوداً ۳۰۰ مترمربع به ارزش هر مترمربع ۳۰۰۰۰ تومان و ارزش کل 9000000 تومان و سنگ راه‌پله جوشقان ۱۲۰ و ۹۰ سانت عرض حدود ۱۸۰ مترمربع به ارزش هر مترمربع 40000 تومان و جمع کل به مبلغ 7200000 تومان و سنگ خرد شده متفرقه حدوداً ۸۰۰ مترمربع با ابعاد مختلف ارزش هر مترمربع 20000 تومان و جمع کل 16000000 تومان و سنگ درپوش ۳ میلی‌متر ضخامت حدوداً به میزان ۱۰۰ مترمربع به ارزش هر مترمربع ۴۰۰۰۰ تومان به مبلغ کل 4000000 تومان و سنگ تراورتن خرد شده حدوداً ۱۵۰ مترمربع به ارزش هر مترمربع 30000 تومان و به مبلغ کل 4500000 تومان می‌باشد و سنگ کف خرد شده حدوداً ۷۰۰ مترمربع به ارزش هر مترمربع ۲۰۰۰۰ تومان و به مبلغ کل 14000000 تومان و سنگ دیواره تراورتن حاجی‌آباد حدوداً ۱۸۰ مترمربع به ارزش هر مترمربع ۳۵۰۰۰ تومان و به مبلغ کل 6300000 تومان و سنگ زیر پله حدوداً ۱۸۰ مترمربع به ارزش هر مترمربع ۴۰۰۰ تومان و به مبلغ کل 7200000 تومان و حسب اعلام نهایی کارشناسی مجموعاً كل ارزش نهایی ریالی ۱۱ ردیف بالا به مبلغ 1312000000 ریال معادل 131200000 تومان می‌باشد لذا با توجه به اینکه کارشناسی اموال و قیمت‌گذاری فوق از اعتراض مصون مانده است لذا اموال فوق برای روز شنبه 97.8.26 از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح به مزایده گذارده می‌شود طالبین می‌توانند روز قبل از مزایده با مراجعه به اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین از اموال بازدید نمایند مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز و برنده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را ارائه نماید ده درصد قیمت اموال ارائه شده در مزایده فی‌المجلس از خریدار اخذ و الباقی طی یک ماه می‌بایست به حساب دادگستری تودیع گردد.

م‌الف ۱۲۳۰ اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین

 

 

 

کلیدواژه ها: