مزایده فروش 2 دسته سنگ به ارزش 24 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/8/19 22:49 (167 نمایش)

در پرونده کلاسه ۹۶۰۴۹۴ اجرای احکام مدنی دادگستری دهگلان آقای مهدی میرکی فرزند محمدامین به پرداخت مبلغ 260.000.000 ریال در حق آقای حسین خالدیان و مبلغ ۵ درصد در حق دولت بابت نیم عشر دولتی محکوم شده‌اند لذا در راستای اجرای حکم اموال مشروح ذیل را معرفی که بر اساس قیمت کارشناسی و در تاریخ ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش می‌رسد. - کارشناس منتخب دادگستری ارزش کل اموال را مبلغ 240.000.000 ریال برآورد نموده است.

 

ردیف

نوع کالا

مقدار

ارزش (ریال)

ارزش کل (ریال)

1

سنگ درپوش گوهره به عرض ۳۰ سانتی‌متری اصفهان

750 متر

280.000

210.000.000

2

سنگ گرانیتی ۳۰ سانتی‌متری برنگ سبز جنگلی اصفهان

60 متر

500.000

30.000.000

جمع کل: 240.000.000 (دویست و چهل میلیون ریال)

 

 

 

 

 

 

- قیمت پایه از بهای ارزیابی‌شده توسط کارشناسی شروع و به اشخاصی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. - مزایده در تاریخ 97.08.20 ساعت 10 تا 10:30 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی برگزار می‌گردد. برنده مزایده بایستی ۱۰ درصد از مبلغ پیشنهادی را فی‌المجلس در صندوق واریز و نسبت به پرداخت مابقی آن ظرف مهلتی که از سوی واحد اجرای احکام معین می‌شود و از یک ماه تجاوز نخواهد کرد اقدام نماید در غیر این صورت ده درصد تودیع شده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دهگلان - اسدی

 

 

کلیدواژه ها: