مزایده فروش 4 دسته سنگ به ارزش 47 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/8/14 16:52 (189 نمایش)

پرونده کلاسه ۹۷۰۵۵۴ و اجراییه صادره از شعبه اجرای احکام خمینی‌شهر له: آقای شهرام سعیدی و عليه قدم علی مختاری به خواسته مطالبه به میزان 417.195.000 ریال اصل خواسته در پرونده فوق‌الذکر منهای هزینه‌های اجرایی و مبلغ 20.860.000 ریال بابت نیم عشر دولتی که پس از طی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری قیمت اموال جمعاً به مبلغ 455.200.000 ریال ارزیابی گردیده که سپس مقرر گردید در روز تاریخ 97.08.23 از ساعت ۱۰ الی ۱۱ در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار بنشانی تهران شهریار شهرک اداری مجتمع دادگستری شهریار طبقه همکف واحد اجرای احکام مدنی شعبه اول اجرا اتاق ۸۳ که اموال توقیفی از طریق مزایده بفروش برسد طالبین می‌توانند پنج روز جلوتر از تاریخ مزایده با اطلاع و هماهنگی این اجرا از اموال بازدید نموده و در صورت تمایل در تاریخ یاد شده در مراسم مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و هرکسی بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و ۱۰٪ از کل مبلغ فروش فی‌المجلس از خریدار اخذ و باقی پس از گذشت یک هفته و عدم وصول هرگونه اعتراضی از خریدار اخذ و کلیه اموال به وی تحویل خواهد شد. اموال توقیفی به شرح زیر می‌باشد:

سنگ پله خرم‌آباد به متراژ ۳۴ مترمربع 10.000.000 ریال

سنگ تراورتن ابرکده (چهل طولی) به متراژ ۱۰۰۰ مترمربع 330.000.000 ریال

سنگ دهبید (فرشی) 62.500.000 ریال

سنگ تراورتن رامش به متراژ ۱۵۰ مترمربع 52.500.000 ریال

ضمناً جمع مبلغ کل اموال به مبلغ 455.200.000 ریال می‌باشد. م‌الف 2907

داور اجرای احکام مدنی حقوقی دادگستری شهریار - کیا

 

 

کلیدواژه ها: