مزایده فروش 1870 متر مکعب سنگ لاشه

نوشته شده توسط : در : 1397/8/14 16:47 (28 نمایش)

شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری خلخال در نظر دارد حسب اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری و به موجب پرونده کلاسه ۹۵۰۲۲۱ و 950175 اجرائی مقدار سنگ لاشه به حجم ۱۸۷۰ مترمکعب و مصالح مخلوط موجود به حجم حدود ۸۰۰۰ مترمکعب را مجموعاً به مبلغ 1400000000 ریال را از طریق مزایده به فروش برساند جلسه مزایده به روز دوشنبه مورخ 97.08.14 از ساعت ۱۱ الى ۱۲ در دفتر شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری خلخال برگزار و از قیمت تعیین شده توسط کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید به عنوان برنده مزایده فروخته خواهد شد از برنده مزایده ده درصد کل مبلغ پیشنهادی فی‌المجلس اخذ می‌شود و نامبرده مکلف است الباقی مبلغ پیشنهادی را ظرف مهلت یک ماه به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این صورت مبلغ اخذ شده به نام دادگستری ضبط و مزایده تجدید خواهد شد خریداران می‌توانند پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال مورد مزایده واقع در خلخال روستای گورانسراب محل استقرار معدن سنگ بازدید و حضوراً در جلسه مزایده شرکت نمایند این آگهی در تابلوی اعلانات دادگستری خلخال نیز الصاق گردیده است.

قاضی شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری خلخال

کلیدواژه ها: