مزایده فروش 200 متر تراورتن کرم اصفهان به ارزش 14 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/8/7 12:22 (246 نمایش)

برابر با دادنامه 9509971946301043 و پیرو آن مفاد برگ اجرائیه صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان بهشهر موضوع پرونده اجرایی کلاسه 961116 اجرای احکام مدنی دادگستری بهشهر محکوم‌علیه مصطفی سروري عموقین محکوم است به پرداخت 67.414.372 ریال بابت پیش پرداخت در حق محکوم‌له نبی دیرنده و ایضاً نیم عشر من‌باب حق ‌الاجرا و نظر به اینکه محکوم‌علیه موصوف با وصف ابلاغ مفاد برگ اجرائیه بوی در فرجه مقرر قانونی اقدامی را در جهت اجراء مفاد آن معمول نداشته فلذا اموال مشارالیه اموال معادل محکوم به و هزینه اجرائی به شرح ذیل تعیین و توقیف گردیده است. اموال تعرفه شده سنگ نما تراورتن کرم اصفهان می‌باشد که واقع در بهشهر - خ امام هفده شهریور پایین‌تر از درمانگاه نجات - کوچه شهید یزدان‌پرست منزل بختیار سروری متعلق به محکوم‌علیه می‌باشد. اموال تعرفه شده به شرح ذیل می‌باشد: ۱- سنگ نما تراورتن کرم رنگ اصفهان به متراژ ۲۰۰ مترمربع به قیمت هر مترمربع 680.000 ریال جمعاً به مبلغ 136.000.000 ریال. جمع ارزش اموال توقیف شده به مبلغ 136.000.000 ریال معادل سیزده میلیون و شش‌صد هزار تومان برآورد گردید. نتیجتاً اموال موصوف آن تحویل حافظ گردیده و اموال موضوع توقیف برای روز شنبه مورخ 97.8.12 ساعت 9 صبح الی ۱۱ از طریق مزایده و در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهشهر و بر اساس قیمت پایه بفروش می‌رسد طالبين می‌توانند جهت کسب اطلاع بیشتر و در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموال موضوع مزایده را ملاحظه نمایند ضمناً مال موضوع آگهی متعلق به کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را در جلسه حضوری مزایده و به صورت کتبی قبول کرده باشد توجها به اینکه دایره اجرای احکام می‌تواند پرداخت بهای مال مورد مزایده را عندالاقتضاء بوعده قرار دهد در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به‌عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و تجدید می‌گردد ضمناً تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام آن صورت خواهد گرفت.

قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری بهشهر

 

 

کلیدواژه ها: