مزایده فروش 150 متر تراورتن به ارزش 19 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/8/5 10:32 (103 نمایش)

بدین‌وسیله در اجرای مواد ۱۳۸ و ۱۳۷ قانون اجرای احکام مدنی موضوع پرونده کلاسه 384.97 مطروحه در اجرای احکام مدنی دادگستری گلپایگان جهت اجرای حکم شماره ۶۶۳ مورخه 96.9.9 صادره از سوی شعبه چهار حقوقی شورای حل اختلاف گلپایگان موضوع تقاضای فروش ۱۵۰ مترمربع سنگ تراورتن عباس‌آباد طولی به عرض ۴۰ سانتی‌متر درجه‌یک بدون موج و بدون خط از قرار هر مترمربع 1300000 ریال از اموال محکوم‌علیه آقای یداله جمالی در حق محکوم‌له آقای علیرضا یاوری توقیف که طبق نظر کارشناسی جمعاً به مبلغ 195000000 ریال ارزیابی و به فروش می‌رسد که مبلغ مزایده از قیمت مذکور شروع و تاریخ مزایده پنجشنبه 97.8.10 از ساعت 8.30 الی ۹ تعیین و محل مزایده دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری گلپایگان و حضوری می‌باشد شرکت‌کنندگان می‌توانند ۵ روز قبل از مزایده از مورد مزایده دیدن و در مزایده شرکت نمایند مزایده به کسی تعلق خواهد گرفت که بالاترین قیمت را پیشنهاد و می‌بایست ده درصد بها را فی‌المجلس و مابقی را ظرف مهلت مقرر قانونی پرداخت نمایند در صورت عدم پرداخت مبلغ ده درصد به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 5413A

مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان گلپایگان

 

 

کلیدواژه ها: